image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2018/20
Sayı: 34
Makale Başlık: Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Denetim Alanında Getirdiği Yeniliklerin Muhasebe Bilgi Sisteminin Etkinliğini Artırmadaki Rolü Ve Muhasebe Meslek Mensupları/Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Role of Innovations in Increasing the Effectiveness of Accounting Information Systems Brought by The New Turkish Commercial Code in The Field of Audit and An Application on Accounting Professionals/ Employees
Makale Eklenme Tarihi: 11.7.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun denetim konusunda getirdiği yeniliklerin muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini arttırmadaki fonksiyonunu açıklamaktır. Aksaray ili muhasebe meslek mensuplarına/çalışanlarına yapılan bir anket ile etkinliğin boyutunu ortaya koymak adına veri toplanmıştır. Çalışmanın içeriğinde ise konunun temel kavramları, muhasebe bilgi sistemi, denetim, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikler ve konuyla ilgili diğer içeriklere ilaveten oluşturulan bir modelle anket veri analizi ve bulgulara yer verilmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen düzenlemelerin finansal bilginin kalitesini artıracağı ve karar vericilerin doğru kararlar almasında etkili olacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca muhasebe işlemlerinde bürokrasiyi azaltacağı, işletmelerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. Sonuç olarak yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen düzenlemelerin vergi tabanlı bakış açısı yerine bilgi tabanlı bakış açısının benimsenmesi muhasebe meslek mensupları tarafından olumlu karşılanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to give information about the accounting information system, explain the function of the control for the companies and finally explain the function of the new law on increasing the efficiency of accounting information system. And the data are obtained from the Aksaray accounting profession/employee to reveal the dimension of the effectiveness. In the study, there are basic concepts, accounting information systems, auditing, innovations brought by the new Turkish Commercial Code and other relevant content, data analysis and survey findings. Participants stated that the regulations introduced by the new Turkish Commercial Code will increase the quality of financial information and will be effective for decision makers to make the right decisions. They also stated that it will contribute to the institutionalization of businesses, which will reduce bureaucracy in accounting transactions. As a result, the adoption of a knowledge-based perspective rather than a tax-based view of the regulations introduced by the new Turkish Commercial Code was welcomed by professional accountants.

PDF Formatında İndir

Download PDF