image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Computers in Education
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Sanal Zorbalık Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.08.2018
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının sanal zorbalık algılarını belirlemek ve sanal zorbalık algılarının cinsiyet, yaş, internet kullanım süresi, kullanılan sosyal ağ sayısı ve öğrenim görülen bölüm açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. İlişkisel tarama deseninde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Batı Anadolu’da bulunan bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan dokuz farklı bölümdeki 268 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi, uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının sanal zorbalık algılarını belirlemek amacıyla “Öğretmen Sanal Zorbalık Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda öğretmen adaylarının sanal zorbalık algılarının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Sanal zorbalık algı puanlarında cinsiyete göre, kadın öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca sanal zorbalık algı puanlarının öğrenim görülen bölüme göre anlamlı farklılık gösterdiği, Müzik Eğitimi ile Türkçe Eğitimi bölümleri arasındaki farkın Müzik Eğitimi lehine anlamlı olduğu; yaşa, internet kullanım süresine ve kullanılan sosyal ağ sayısına göre anlamlı fark göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF