image.jpg

Derginin Adı: International Journal of Computers in Education
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Formasyon Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışları ile Akademik Özyeterlik Düzeyleri İlişkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.08.2018
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Bu çalışmada formasyon öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları ve akademik özyeterlik düzeyleri arasında ilişkilerin olup olmadığı, cinsiyet ve okudukları bölümlere göre her iki değişken açısından anlamlı farklılıkların olup olmadığı incelenmiştir. Formasyon öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları ile akademik özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi betimsel olarak saptamaya yönelik gerçekleştirilen bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen Akademik Erteleme Ölçeği ve Türkçe’ye uyarlaması Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından gerçekleştirilen Akademik Özyeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre erkek formasyon öğretmen adaylarının kız formasyon öğretmen adaylarına göre daha fazla akademik erteleme davranışında bulundukları söylenebilir. Bununla birlikte erkek öğretmen adaylarının, kız öğretmen adaylarına göre akademik özyeterlik düzeylerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmada formasyon öğretmen adaylarının okudukları bölümlere göre akademik özyeterlik düzeyleri arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının akademik erteleme puanları ile akademik özyeterlik düzeyleri arasında negatif yönlü, düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF