image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: English Language Teaching Students’ Perceptions of Computer-Assisted Language Learning
Makale Alternatif Dilde Başlık: İngiliz Dili Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi ile İlgili Algıları
Makale Eklenme Tarihi: 23.01.2014
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Problem Statement: The way undergraduate students studying at the English Language Teaching program perceive Computer-Assisted Language Learning (CALL) could shed light both to the course content they are enrolled in at the fourth grade just before they step into teaching and thereby to the integration of technology into their teaching during their professional life. Purpose of the Study: The study aims to illustrate the perceptions of English Language Teaching (ELT) students related to Computer-Assisted Language Learning through analysis of the metaphors they formulated at the end of the course. Method: This qualitative study is based on metaphor analysis in line with the content analysis. Two hundred fifteen metaphors collected from 84 undergraduate students studying at the English Language Teaching program were analyzed, coded and later categorized. Findings and Results: The categories emerged about the perceptions of ELT students related to CALL are as following: Informative, Enjoyable, Accessible, Useful, Innovative, Interesting, Progressive, Negative aspects, Habitual, Interactive, Supportive, Easy to use, Necessary, Motivating and Relaxing. All in all, the categories reveal that students perceive CALL highly positive. Conclusions and Recommendations: The results of this study will contribute to perspective and practice of teachers in that they would be able to realize student perceptions about CALL and to what extend these match to their own perceptions.
Alternatif Dilde Özet: Problem Durumu: İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören lisans öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi dersi ve konusu hakkındaki algıları, öğretmenler açısından hem dersin içeriğine öğretmen adayı olan öğrenci yaklaşımını görmek hem de bu öğrencilerin ileride mesleki yaşamlarında teknolojik araçları derslerine ne derece dahil edeceklerine dair kestirim yapma imkanı sağlayacaktır. Araştırmanın Amacı: Bu araştırma Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimine yönelik algılarını metafor analizi ile çözümleyerek ortaya koymaktır. Araştırmada hem derse hem konuya yönelik algılar, hem ileriye dönük mesleki yaklaşımlar ortaya konarak öğretmenlerin öğrenci algılarına dikkat çekmek de amaçlanmaktadır. Yöntem: Bu nitel çalışmada hem metafor analizi hem de içerik analizi tekniklerine başvurulmuştur. 2010-11 akademik yılı bahar ve yaz dönemlerinde yapılan çalışmada İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 84 (70 kız, 14 erkek) lisans öğrencisinden çevrimiçi ortamda 215 metafor toplanmıştır. Öğrencilere “Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi..... gibidir, çünkü.....” ifadesi verilerek tamamlamaları istenmiştir. Her öğrenci çevrimiçi ortamda yaklaşık üç metafor paylaşmıştır. Bu metaforlar daha sonra listelenip, incelenip, kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Kategori oluşturma aşamasında bir başka araştırmacıdan da 215 metaforu kategorilere ayırması istenmiş, oluşturulan veriler karşılaştırılarak listeye son hali verilmiştir. Bulgular: Metafor analizi sonucunda Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimine yönelik ortaya çıkan kategoriler şu şekildedir: Bilgilendirici, Keyifli, Erişilebilir, Yararlı, Yenilikçi, İlginç, İlerleyici, Olumsuz yönler, Alışılagelmiş, İnteraktif, Destekleyici, Kullanışı Kolay, Gerekli, Güdüleyen ve Rahatlatan. Bu kategoriler öğrencilerin konuyla ilgili genelde olumlu algılara sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin olumsuz algıları arasında bilgisayar destekli ders işlemenin zorlayıcı ama eğlenceli olduğu ve fazladan iş yükü getirdiği belirtilmiştir. Oluşturulan metaforlarda kız öğrenci sayısının çokluğu göz önüne alındığında kızlara yönelik metaforların fazlalığı göze çarpmaktadır. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmanın sonuçları öğretmenlerin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimine yönelik İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin algılarını anlamalarını ve kendi algıları ile öğrenci algılarının ne derece örtüştüğünü görmelerine imkan sağlayacaktır.

PDF Formatında İndir

Download PDF