image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2012/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Psychological Factors in the Formation of Basic Mathematical Concepts at Preschool Age
Makale Alternatif Dilde Başlık: Okul Öncesi Dönemde Temel Matematiksel Kavramların Oluşum Sürecini Etkileyen Psikolojik Faktörler
Makale Eklenme Tarihi: 23.01.2014
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: The paper deals with the analysis of the important psychological factors in the formation of the mathematical concepts in the education of the preschool children. The author’s basic idea is to show the importance and necessity of increasing the share of planned and organized educational activities at certain periods of educational process. It is well-known that there is a continual struggle for dominance between neurons in the human’s brain, which are the product of new connections between active neurons and new ways of control. The aim of the paper is to emphasize the importance of developing mathematical concepts at an early age in the creation of neural connections that contribute to the development of logical structures and abstract thinking as well as to initiate further research in this area. This is a theoretical work, in which the descriptive method of identifying pre-school age period as vital to the future development of an individual. Mathematical contents have a major influence on the development of intellectual processes, in particular on the logical thinking and deduction. Therefore, a well-planned and systematic acquisition of basic mathematical concepts in early childhood, i.e. at preschool level, is highly recommended. This has been confirmed by numerous researches published in the relevant fields dealing with structure, capacity and developmental tendencies of human brain, all pointing to the fact that human brain is dominantly formed by the age of seven. First mathematical concepts are developed in the immediate environment surrounding every individual. That environment is the objective reality that exerts influence on perception, stimulating a cooperative activity of many senses (hearing, sight, touch) and resulting in a multitude of impressions. The higher the number of impressions that have worked on the senses, the higher the number of synapses immediately influencing the development of more complex neural activities.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmada okul öncesi dönemdeki çocukların matematiksel kavramları oluşturma sürecini etkileyen önemli psikolojik faktörler analiz edilmiştir. Araştırmada benimsenen temel görüş, eğitim sürecinin belirli dönemlerindeki planlı ve sistemli eğitsel etkinliklerin önemi ve gerekliliğidir. Aktif nöronlar ile yeni control yolları arasında kurulan yeni bağlantıların bir ürünü olarak insan beyni ile nöronlar arasında sürekli bir mücadele olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada mantıksal yapı ve soyut düşünmeye katkı sağlayan düşünce bağlantılarının oluşturulması için matematiksel kavramları erken yaşta geliştirmenin önemi vurgulanmıştır. Bu araştırma, bireyin gelecekteki hayatı için yaşamsal önemi olan okul öncesi dönemi betimsel yöntemle belirlemeye yönelik teorik bir çalışmadır. Matematiksel içeriğin, entelektüel süreçlerin gelişiminde, özellikle de mantıksal düşünme ve kestirmede önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle erken çocukluk döneminde, yani okul öncesi düzeyde iyi planlanan ve sistematik olarak ilerleyerek temel matematiksel kavramların öğretilmesi tavsiye edilir. İnsan beyninin kapasitesi ve gelişimsel eğilimlerinin büyük oranda yedi yaşında oluştuğu gerçeğine işaret eden yayınlanmış çok sayıda araştırma tarafından teyit edilmiştir. Bu ortamda pek çok anlamda (işitme, görme, dokunma) uyarıcı ve işbirliğine dayalı bu etkinlikler algı üzerinde pek çok etkiye sahiptir. İlk matematiksel kavramlar bireylerin yakın çevrelerinde gelişmiştir. Ne kadar fazla sayıda duyu çalışırsa karmaşık sinir faaliyetlerinin gelişimini etkileyen sinapsların sayısı da o kadar artar.

PDF Formatında İndir

Download PDF