image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2013/3
Sayı: 3
Makale Başlık: A sample application in the development of reading habits: I am Reading - I am Learning Project
Makale Alternatif Dilde Başlık: Okuma Alışkanlığını Geliştirmede Örnek Bir Uygulama: Okuyorum - Öğreniyorum Projesi
Makale Eklenme Tarihi: 23.01.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: The most important factor reinforcing individual habits is the tendency to the habit initiating at an early age. In order to have the habit of reading become permanent at later ages, it needs to be acquired at an early age. Therefore, the family has a very important role in the individual acquiring the habit of reading. Prior to beginning school, children take persons in their living space as examples. The parent, who reads and encourages reading, and the other persons around the child have important roles in upbringing a society with a strong habit of reading. When it is considered that in information society there is a need for an education system that educates students, who read and question what they read, it can be said that reading education and the habit of reading primarily commences in the family and then develops at primary school. The purpose of this study is to contribute to the students spending quality time with their family and the development of the sympathy and habit of reading books with the support of the family. The study group of the study conducted according to the survey method consists of a total of 211 students studying in the 2nd, 3rd, 4th, and 5th grades at the Nesibe Aydın Schools in the province of Ankara during the 2011-2012 academic year and 582 parents. The questionnaire and the reading tracking table developed by the researchers was utilized as a data collection instrument in the study. At the end of the 8 week application period, parents were invited to the meeting providing information on the results of the project and they were awarded a “Certificate of Appreciation”. According to the data obtained from the study findings it was observed that parents were pleased to participate in this project, a positive change occurred in the reading habit of a large proportion of children and parents throughout the application period of the project, and sympathy for books started to appear in children.
Alternatif Dilde Özet: Bireysel alışkanlıkların güçlü olmasını sağlayan en önemli etken alışkanlığa yapılan eğilimin erken yaşlarda başlamasıdır. Okuma alışkanlığının da ilerleyen yaşlarda kalıcı olabilmesi için erken yaşlarda kazanılması gerekmektedir. Bireylerin okuma alışkanlığı kazanmasında ise ailenin çok önemli bir yeri vardır. Çocuklar okula başlamadan önce yaşam alanlarının içinde olan kişileri kendilerine örnek alırlar. Bu nedenle okuyan ve okumaya teşvik eden ebeveynin ve çocuğun çevresinde bulunan diğer kişilerin, okuma alışkanlığı yüksek bir toplum yaratmada önemli rolleri bulunmaktadır. Bilgi toplumunda okuyan, okuduğunu sorgulayan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitimin gerekli olduğu düşünüldüğünde, okuma eğitimi ve alışkanlığının öncelikle ailede başladığı, daha sonra da ilkokulda geliştirildiği söylenebilir. Bu araştırmanın amacı, öğrencinin ailesi ile kaliteli zaman geçirmesine ve ailenin desteği ile okuma sevgisi ve alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Tarama yöntemine göre gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde, Özel Nesibe Aydın Okulları’nda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilkokul 2, 3, 4 ve 5. sınıfa devam etmekte olan toplam 211 öğrenci ile 582 veli oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve okuma takip tablosu kullanılmıştır. 8 haftalık uygulama süresi sonunda veliler proje sonucu hakkında bilgilendirme toplantısına davet edilmiş ve kendilerine “Teşekkür Belgesi” verilmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen verilere göre, velilerin bu projeye katılmaktan mutluluk duyduğu, projenin uygulanması süresince çocukların ve velilerin büyük bir bölümünün okuma alışkanlığında olumlu yönde bir değişim oluştuğu, çocuklarda kitap sevgisi oluşmaya başladığı görülmüştür.

PDF Formatında İndir

Download PDF