image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Gelecek (Journal of Education and Future - JEF)
Cilt: 2013/3
Sayı: 3
Makale Başlık: The Effect of Creative Drama Method in In-Service Trainings
Makale Alternatif Dilde Başlık: Hizmet içi Eğitimde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkililiği
Makale Eklenme Tarihi: 23.01.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: The memory based education system is not sufficient to educate that kind of people for business area. Business life needs employees who are creative, problem solver, initiative taker, observer and fast decision makers. In-service trainings have been applied to supply that need. However, in-service trainings should be served in the right time, to the right target market and in effective way. Creative drama method can be very effective as a teaching methodology. It is a practical oriented method from the real life situations rather than memorising. Participants can have enjoyable time and they get ready for the real situations. And moreover, it is fun. Purpose of the Study: Purpose of the study is to compare and analyze the effectiveness of the in-service training with two different methods given to two different groups. The methods are classical teaching method and creative drama method. Method: The research has two data gathering methods which are quantitative and qualitative. Two different groups have been created as control and experiment. Quantitative method contains pre-test and post-test control group experimental pattern. Qualitative method contains some open ended questions after trainings. Experiment and control groups have been compared eachother according to pre-test and post-test of HİE, İBDG, GİG questionnaires results. Since the results show normality distribution and variences are homogeneous, co-variation analysis and t test techniques has been used for the dependent and independent groups. Results and Recommendations: Positive effect has been detected on the employees who have involved in an in-service training with the creative drama method. Therefore, during the education activities creative drama method should be applied both in private and public sector. Body and body language related activities need some time in order to be observed its effectiveness on participants. The result of the questions show that participants enjoyed body related activities but they just could not sense the effect of it in the short time. Control group participants explain that the classical teaching method could not give them any chance to apply what they have learnt and so that they could not have any idea of how effective body language using techniques were for them. The confidence, friendship and harmony of participants of experiment group has been shown more development compared to the control group. As a result, it can be clearly seen that in this research creative drama method is very effective in the in-service training process.
Alternatif Dilde Özet: Problem Durumu: Modern dünyada, düşünen ve akıl yürüten bireylere gereksinim duyulmaktadır. Ezberci eğitim sistemi bu nitelikte bireyleri yetiştirmede yetersizdir. İş hayatı; yaratıcı, hızlı karar alabilen, inisiyatif sahibi, belli kalıpların dışına çıkıp olaylara farklı açılardan bakabilen, çözüm üreten çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için hizmet içi eğitimler uygulanmaktadır. Ancak hizmet içi eğitimlerin doğru zamanda, doğru hedef kitleye, etkili biçimde sunulması gerekir. Yaratıcı drama yöntemi, hizmet içi eğitimlerin etkili olması, akılda kalıcılığı sağlaması, zevkli hale gelmesi ve çalışanı gelecekteki olası durumlara hazırlaması açısından etkili bir yöntemdir. Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı, yaratıcı drama yöntemiyle oluşturulan bir hizmet içi eğitimin klasik yöntemle oluşturulan eğitime oranla daha etkili olup olmadığını belirlemektir. Yöntem: Araştırma nitel ve nicel karma veri toplama yöntemlerinden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında kontrol ve deney grupları oluşturulmuştur. Nicel veri toplama yönteminde ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Nitel veri toplama yönteminde ise katılımcılara eğitimler sonunda açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarında ön test-son test puanlarına dayalı olarak yapılan karşılaştırmalar için grupların HİE, İBDG, GİG anketlerinden aldıkları puanlar normal dağılım gösterdiği ve varyanslar homojen olduğu için parametrik testlerden olan bağımlı ve bağımsız gruplar için t testi ve kovaryans analizi (ANCOVA) teknikleri kullanılmıştır. Sonuç ve Öneriler: Hizmet içi eğitimde yaratıcı drama yönteminin kullanılması eğitime katılan bireyler üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Bu nedenle kamu ve özel sektör kurumlarında eğitim etkinlikleri gerçekleştirilirken yaratıcı drama yöntemi etkin bir biçimde kullanılmalıdır. Beden ve beden dili kullanımının etkisinin katılımcıda daha fazla bir süreye ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sorulara verilen cevaplarda beden hareketlerinden keyif aldıkları fakat bunun etkisinin henüz görülmediği tespit edilmiştir. Beden dilinde ise özellikle kontrol grubu katılımcıları, eğitim sürecinde bir uygulama fırsatı bulamadıklarından sürecin etkililiği için herhangi bir yorumda bulunamamışlardır. Yaratıcı drama katılımcılarının birbirleriyle olan uyum, güven ve arkadaşlık kavramları kontrol grubuna oranla daha fazla gelişme göstermiştir. Sonuç olarak, yaratıcı drama yönteminin hizmet içi eğitimde kullanılmasının etkisi açıkça görülmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF