image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: HALVETİ ŞEYHLERDEN DÖRT KUŞAK UŞŞAKİ ŞAİR
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Halvetilik, Türk-İslam dünyasının en yaygın tarikatlarından biridir. 14.yy’da Azerbaycan’dan yayılmaya başlayarak Osmanlı coğrafyasına ulaşan tarikatın zaman içinde pek çok farklı kolu oluşmuş, bu nedenle “tarikatların anası” olarak nitelendirilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde Anadolu’daki yüzlerce Halveti tekkesinin mevcudiyeti, bu tekkelerde yetişen pek çok mutasavvıfın düşüncelerini şiirle ifade etmesi ve Türkiye’nin hemen her yerindeki kütüphanelerde Halvetiliğe mensup şairlerin yazmalarının olması göz önünde bulundurulduğunda tarikatın edebiyat için, edebiyatın da tarikat için değeri anlaşılmış olur. Bu çalışmada Halvetiliğin en önemli kollarından olan Uşşakilik silsilesi içinde mevcut dört kuşak şeyhin; Hasan Hüsameddin Uşşaki, Memi Can Saruhani, Ömer Karibi ve Cahidi Ahmed Efendi’nin hayatları, dünya görüşleri ve eserleri hakkında bilgi verilecek, şiirlerinden güzide örnekler sunularak edebi değerleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF