image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: TÜRK EDEBİYATINDA KIYAFET İLMİ VE KIYAFETNAMELER
Makale Alternatif Dilde Başlık: KIYAFET SCIENCE AND KIYAFETNAMELER IN TURKISH LITERATURE
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: nsanın beden özellikleri (fizyolojisi) ve kıyafeti insanın çevresi ile tanışması için bir dil öncesi iletişim aracıdır. Görünüş, kişinin kendisine (içe) ve topluma(dışa) dönük olan meziyetleri, alışkanlıkları, tutumları, kişisel ve sosyal özellikleri hakkında bilgi verir. İnsanı tanıma ve tanıtma işlevi yüklenmiş olan görünüşün karakter tahlilinde tahmin etme ve fikir yürütme amacıyla çok eski dönemlerden bu yana Doğu ve Batı kültürlerinde yazılı ve sözlü olarak edebî bir form kazandığı bilinmektedir. Türk edebiyatında bu amaçla kaleme alınan eserlere kıyafetname denilir. Bu bağlamda çalışmada, genel itibarıyla kıyafet ilminin tarihi ve edebî menşeî araştırılarak Türk edebiyatına yansımaları/etkileri üzerinde durulmuştur. Arap, Fars ve Türk edebiyatından örneklerle bir edebî tür olarak önemi belirtilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The physical specialities and their costume of people are a communication tool the language previous to know theır enviroment. Appearence gives information about the inner and external virtues, habits, behaviors and social specialities of people. It is known that the physical appearance of a person has been used since ancient times for the purpose of estimating and conducting ideas in character analysis. In addition, a written and oral literary form has been won in the Eastern and Western cultures. The works taken in the Turkish literature for this purpose are called kıyafetname. In our work is studied history of kıyafet science and its literary origin and is spoken to its effect to Turkısh literature. As a literary type, its important is remarked by giving examples from Arabic, Persian and Turkish literature.

PDF Formatında İndir

Download PDF