image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 2
Makale Başlık: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE KONUŞMA STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇOMÜ TÖMER ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Dil öğreniminde konuşma en önemli unsurlardandır. Sosyal ve kültürel yapıda konuşma becerisine diğer becerilere oranla daha fazla yer verildiği için, konuşmanın nerede ve nasıl yapılması gerektiği, konuşmayı yapan kişilerin nitelikleri ve dinleyenlerin üzerinde nasıl etki bıraktıkları sorgulanan bir meseledir. Konuşmada, her ne şekilde olursa olsun, bireyler belirli teknikler ve stratejiler kullanmaktadır. Bu çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin, Türkçe hazırlıklı konuşmada kullandıkları konuşma stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışma olup var olan bir durumu ortaya koymaya yöneliktir. Çalışmanın örneklemi, ÇOMÜ TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 18 yabancı uyruklu öğrenciden oluşmaktadır. “ÇOMÜ TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler hazırlıklı konuşma yaparken hangi stratejileri kullanmaktadır?” sorusu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış; toplanan veriler araştırmacılar tarafından içerik ve madde analizi yöntemiyle analiz edilerek benzerlik ve farklılıklar yönünden tartışılmıştır. Sonuçlar, tablolar hâlinde sunularak yorumlanmıştır. Sonuç olarak konuşma öncesinde 23, konuşma sırasında 26 konuşma sonrasında ise 6 stratejiye başvurdukları tespit edilmiştir. Tespit edilen bu stratejilerin bir kısmı literatürdeki stratejilerden farklılık göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF