image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 2
Makale Başlık: FRANKFURT OKULU VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ELEŞTİRİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: 20.yüzyılın ilk yıllarında bilimsel temele oturtulmaya başlayan iletişim alanındaki çalışmalar, farklı bilim çevrelerince farklı nedenlerle yapılmıştır. Kimi araştırmacılar belli bir hükümet, vakıf ya da diğer kurumların desteğiyle araştırmalarını sürdürürken, kimi araştırmacılarsa araştırmalarını kendi imkanlarıyla gerçekleştirmiştir. Amerikan merkezli davranışçı okul üyeleri, medyanın etkisinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını ve izleyicinin aktif alıcı olduğunu iddia ederek, medyayı kitleye karşı savunmaya ve sistem yanlısı araştırma sonuçlarını ortaya koymştur. Böyle bir ortamda, Almanya merkezli Frankfurt Okulu üyeleri, Marsizmin, pozitivizmin ve araçsal aklın eleştrisine yoğunlaşmışken, dönemin popüler kitle iletişim araçlarından radyo, kitap, dergi, sinema, film ve gazete gibi araçların olumsuz etkileri üzerinde de durmuştur. Frankfurt Okulu'nun bu eleştirel çalışmaları, iletişim alanında yeni bir akımın oluşmasınd büyük rol oynamıştır. Bu çalışmamızda, iletişim alanında ana akım iletişim çalışmalarına alternatif olarak eleştirel iletişim çalışmalarının ortaya çıkmasında önemli rol oynayan Frankfurt okulunun kitle iletişim araçlarına yönelik eleştirilerine yer verilmiştir. Okul üyelerinin eserleri derlenerek, bu alanda bilimsel araştırma yapmak isteyenlere kolaylık sağlamak amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF