image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 2
Makale Başlık: ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ GÖÇ OLGUSUNA DAİR UNSURLAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Son yıllarda dünyada meydana gelen gelişmeler, göç olgusunun daha fazla önem kazanmasına ve daha ciddi ele alınmasına neden olmuştur. Göç olgusuna dair bireylerin bilgi ve farkındalık seviyelerini yükseltmek ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca yönelik çalışmalar yapacak kurumlar ise temelde eğitim kurumlarıdır. Öğrencilere farklılıklara saygı ve empati gibi becerilerin kazandırılmasında göç eğitiminin önemi büyüktür. İlköğretimde Türkçe derslerinde kullanılan ders kitaplarının öğrencinin okuma alışkanlığı geliştirme, kelime hazinesini zenginleştirme gibi özelliklerinin yanında kültürel ögeleri tanıtma, evrensel değerleri kazandırma, öğrencinin zihin ve duygu dünyasını zenginleştirme gibi işlevleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ortaokul Türkçe ders kitaplarında göç olgusuna dair unsurları incelemektir. Çalışmada nitel araştırma tekniklerinden doküman taraması/doküman incelemesi kullanılmıştır. 5, 6, 7. ve 8. sınıf ders kitaplarındaki veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Elde edilen veriler ve mevcut eksikler ışığında, eğitim kurumlarında yetiştirilmek istenen bireylerin göç olgusuna dair bilgi birikimini ve farkındalık düzeylerini yükseltmek için araştırmacılar tarafından öneriler geliştirilmiştir. Çalışmanın sonunda ortaokul düzeyinde Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerinde göç olgusunun yeterince işlenmediği belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF