image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2019/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Telefonla Görüşme Alışkanlıkları
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Habits of Teacher Candidates Telephone Interviewing
Makale Eklenme Tarihi: 7.8.2019
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışmada öğretmen adaylarının telefonla görüşme alışkanlarının tespit edilmesi ve çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma modellerinden tarama kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adayları arasından rastgele seçilmiş 204 öğrenci oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının telefonla görüşme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından ilgili alanyazın taranarak bir anket geliştirilmiştir. Anket maddelerine verdikleri cevaplar neticesinde, adayların telefonla görüşme sürecinde kendilerinden beklenilen alışkanlıkları daha çok Genellikle sergilediği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının telefonla görüşme alışkanlıklarının bölüm değişkenine göre anlamlı bir fark göstermediği, bununla beraber cinsiyet değişkeni ve AGNO / Başarı değişkeni açısından da aralarında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The present study it was aimed to determine the habits of teacher candidates telephone interviewing and evaluate them according to various variables. Since the study has descriptive features, survey model is adopted. The sampling of the study was selected among the teacher candidates (n= 204) who are studying at the faculties of education at a state university. With the purpose to determine the habits of teacher candidates by telephone, the researchers have developed a scale based on the relevant literature. The prepared scale is given to the participants by the researchers. As a result of the research, it has been determined that the candidates usually exhibit their telephone interviewing habits. Department of the teacher candidates do not make a meaningful difference in their telephone conversation habits. However, gender and GPA were found to be significantly different in terms of change.

PDF Formatında İndir

Download PDF