image.jpg

Derginin Adı: Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2019/3
Sayı: 1
Makale Başlık: ÇİN’İN KİTLE İLETİŞİM SİSTEMİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ GELİŞİM SÜRECİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Mass Communication System of China and It’s Development Process
Makale Eklenme Tarihi: 28.10.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Ekonomi, nüfus, insan kaynakları, üretim ve ihracat açısından önemli bir konuma sahip olan Çin, gerek diplomatik ilişkilerde olsun gerekse iktisadi konularda olsun mevcut küresel denklemin en önemli değişkenlerindendir. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren ülke ekonomisinin gelişmesiyle beraber kitle iletişim araçları da hızla gelişmekte ve büyümektedir. Bu büyüme ve gelişme, yazılı basın (gazete, dergi, kitap), görsel-işitsel medya, internet yayıncılığı özellikle de Çin Ulusal Haber Ajansı Xinhua’da daha çok kendini göstermektedir. Bu çalışmamızda, önce sistem ve kitle iletişim araçlarının ilişkisinden yola çıkarak Çin’in kitle iletişim sistemi anlatılmaya çalışılmıştır. Ardından yarı sosyalist-yarı kapitalist bir anlayışla inşa edilen ve başkanlık sistemiyle yönetilen bu karmaşık yapıda, iktidarın kitle iletişim araçlarının gelişim sürecini, bu araçların ne amaçla ve nasıl kullanıldıklarını, sahiplik yapısını, kitlelerin bu araçlardan ne ölçüde yararlanabildiğini, batıda iktidarı denetlemek için kullanılan bu dördüncü kuvvetin bu coğrafyada kimler için kullanıldığını gözler önüne sererek bu ülkenin daha iyi anlaşılmasına ufak da olsa bir ışık tutmaya çalışılmıştır
Alternatif Dilde Özet: In fields of economy, population, human resources, production and exports, China is the most important variable of the current global equation, in diplomatic relations or economic issues. Especially since 2000, with the development of the country’s economy, it’s mass media are rapidly developing and growing. These growth and development are more clear in China's written press (newspapers, magazines, books), audiovisual media, internet publishing, and especially in China National News Agency Xinhua as well. In this study, firstly, start with the relationship between system and mass media, we have tried to explain the mass communication system of China. Then, it is focused on the ownership structure of mass media, how can public use these tools, the using for what purpose and for whom in the most powerful country that the power used to control the government in the west, in this complex structure built with semi-socialist and semi -capitalist concept and governed by presidential system.

PDF Formatında İndir

Download PDF