image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 62
Makale Başlık: Sigorta Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Ve Finansal Performans Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 1.11.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Kurumsal yönetim, şirketlerin sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim ile daha şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır. Yapısı ve işleyişi açısından güven unsurunun ön planda yer aldığı sigorta şirketleri için kurumsal yönetim uygulamaları büyük önem arz etmektedir. İyi bir kurumsal yönetim sonucunda oluşturulan etkili bir yönetim mekanizmasının şirketlerin başarısını arttırması beklenmektedir. Bu çalışmasının amacı, Türkiye’de sigorta sektöründe yer alan şirketlerin kurumsal yönetim yapıları ile şirketlerin finansal başarısı arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığının belirlenmesidir. Çalışmada 2008-2017 yıllarında Borsa İstanbul’da (BİST) Sigorta sektöründeki 7 şirketin 10 dönemlik verileri ile oluşturulan 70 şirket/yıl verisi kullanılmıştır. Şirketlerin finansal performanslarında kurumsal yönetim yapılarının etkisi Panel Veri Tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada, bağımlı değişken olan finansal performans, literatürde sıklıkla kullanılan öz sermaye karlılık oranı (Return on Equity – ROE) ile ölçülmüştür. Bağımsız değişken olan şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları ise yönetim kurulu ve denetim komitesi yapısı ile ölçülmüştür. Ayrıca finansal performansı etkilemesi muhtemel değişken olması sebebiyle şirket büyüklüğü değişkeni de modele kontrol değişkeni olarak dahil edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Türkiye’de sigorta şirketlerinin finansal başarıları ile kurumsal yönetim yapıları arasında istatiksel açıdan anlamlı ilişki bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF