image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2019/20
Sayı: 4
Makale Başlık: Farklı Yetersizliği Olan 48-72 Ay Çocuklarda Cinsel Gelişimin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of Sexual Development in Children with 48-72 Months of Age
Makale Eklenme Tarihi: 6.12.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması, nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Farklı yetersizlik türlerindeki çocukların (işitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu) cinsel kimlik ve cinsiyete ilişkin davranışları incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Selçuk Cinsel Gelişim Ölçeği (36-72 ay) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20 yazılımı ve kodlama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 yılları arasında Konya’da ikamet eden, sağlık kurulu tarafından tıbbi tanılaması, Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından ise eğitsel tanılaması yapılmış; hafif düzeyde sadece bir yetersizliğe sahip, en az tek kelime düzeyinde ifade edici dil gelişimini kazanmış 48-72 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda zihinsel yetersizliği olan çocukların cinsiyete ilişkin davranışları tercih etmeme nedenleri beş, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların altı, işitme yetersizliği olan çocukların ise üç tema altında toplanmıştır. İşitme yetersizliği olan çocukların cinsel kimlik kazanımının zihinsel yetersizliği olan çocuklara, zihinsel yetersizliği olanlarında otizmli çocuklara göre daha yeterli olduğu belirlenmiştir
Alternatif Dilde Özet: This study is a case study which is one of the qualitative research methods and a general survey model which is one of the quantitative research methods. The sexual identity and gender behaviors of children with different disabilities (hearing impairment, intellectual disability, autism spectrum disorder) were examined. Selcuk Sexual Development Scale (36-72 Months) was used as the data collection tool. SPSS 20 software and coding method were used for data analysis. The sample of the study consists of 48-72 months of children who reside in Konya between 2017-2018, who have been diagnosed with medical diagnosis by the health board, and who have been diagnosed with educational diagnosis by guidance research centers, who have a mild level of inadequacy, and who have achieved at least one word-expressing language development at least. As a result of the research, the reasons of non-preferential behaviors of children with intellectual disabilities were grouped under 5 themes, children with autism spectrum disorder were gropued under 6 themes and children with hearing impairment under 3 themes. It has been determined that the acquisition of children with sexual identity of children with hearing-impairment is more sufficient than children with intellectual disabilities and children with intellectual disabilites’ sexual identity acquisition is more sufficient than children with autism spectrum disorder.

PDF Formatında İndir

Download PDF