image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2019/20
Sayı: 4
Makale Başlık: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Gençlerin İstihdam Güçlükleri: Suudi Arabistan Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Employment Challenges among Youth with Autism Spectrum Disorder from Their Parents’ Perspective in Saudi Arabia
Makale Eklenme Tarihi: 6.12.2019
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, ebeveyn görüşlerine göre Suudi Arabistan’daki Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan gençlerin istihdam güçlüklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 85 OSB olan gencin ebeveynlerine OSB’li gençler için hazırlanan İstihdam Güçlükleri Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Suudi Arabistan’daki istihdama ilişkin güçlüklerinin; OSB temelli güçlükler, OSB’li gençlerin ailelerine ilişkin güçlükler, çalışma ortamına ilişkin güçlükler ve sosyal güçlükler olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin ölçeğe verdikleri yanıtlardan elde edilen puan ortalamaları, ebeveyn cinsiyeti, çocuğun cinsiyeti ve çocuğun yaşına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir. Ancak mali destek alma değişkenine göre ebeveynlerin ölçeğe verdikleri yanıtların puan ortalamaları, mali destek almayanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The study aimed at identifying employment challenges among youth with Autism Spectrum Disorder (ASD) from their parents’ perspective in Saudi Arabia. ASD Youth Employment Challenges Scale was applied to 85 parents of youth with ASD. Results concluded that employment challenges in Saudi Arabia are ASD-based challenges, ASD youth’s family challenges, work environment challenges, and social challenges. There were no statistically significant differences between the mean score of the responses of parents of youth with ASD to employment challenges scale due to parent’s gender, children’s gender, and children’s age. There were statistically significant differences between the mean score of the responses of parents of youth with ASD to employment challenges scale due to the variable of receiving financial support, in favor of those who do not receive support

PDF Formatında İndir

Download PDF