image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)
Cilt: 2019/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinde Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar ile Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of the Relationships Between Irrational Romantic Relationship Beliefs and Happiness Among University Students
Makale Eklenme Tarihi: 12.1.2020
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi’ nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 283’ ü kız ve 183’ ü erkek olmak üzere 466 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin romantik ilişkilerle ilgili akılcı olmayan inançlarını ölçmek için Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (Sarı, 2008), kullanılmıştır. Bu ölçek, romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlara ilişkin “Aşırı beklentiler”, “Sosyal zaman kullanımı”, “Fiziksel yakınlık”, “Zihin okuma”, “Cinsiyet farklılıkları” ve “Farklı düşünmek” olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Bireylerin yaşamlarındaki genel mutluluğunu ölçmek için Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (Doğan ve Çötok, 2011) kullanılmıştır. Romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ile mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda romantik ilişkilerde akılcı olmayan inançlar ölçeğinin alt boyutları olan “Cinsiyet farklılıkları” ve “Farklı düşünmek” alt boyutlarının mutluluğu olumsuz yönde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research was to study the relations between the irrational romantic relationship beliefs and happiness in a sample of 466 students in Akdeniz University (283 female, 183 male) in 2017-2018 Educational Fall Term. The Turkish version of the Irrational Romantic Relationships Beliefs Inventory (Sarı, 2008) and The Oxford Happiness Questionnaire Short Form (Doğan ve Çötok, 2011) were used for data collection. The sub-dimensions of the Irrational Romantic Relationships Beliefs Inventory were, “Extreme expectations”, “Mind reading”, Thinking differently”, “Physical closeness” “ Gender differences” and “Using social time”. Multiple regression analyses revealed that “gender differences” and “thinking differently” dimensions of the irrational romantic relationship beliefs were the negative predictors of happiness.

PDF Formatında İndir

Download PDF