image.jpg

Derginin Adı: Spiritual Psychology and Counseling
Cilt: 2019/4
Sayı: 3
Makale Başlık: Transactional Analysis Theory and Spirituality
Makale Alternatif Dilde Başlık: Transaksiyonel Analiz Teorisi ve Maneviyat
Makale Eklenme Tarihi: 23.2.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: A great deal of importance has recently been given to studies dealing with the spiritual aspect of psychological theories and approaches; the aim has been to shed light on the spiritual aspect of humanity through these conducted researches and compilations. The current study aims to explain the perspective of transactional analysis on spirituality in terms of the theory of interpersonal relations and the extent of spirituality on the understanding of transactional analysis. Mainly the views of Berne and the researchers following in his footsteps have been taken into consideration. The experience of self-transcendence has been referenced by elaborating on the concept of autonomy, which occurs in spirituality through transactional analysis. By forming a framework over the transactional analysis view on spirituality, a perspective is offered towards transactional analysis patterns and spirituality along the axis of transaction and ego states. Family prisms, which are especially effective in the process of working with families in the understanding of transactional analysis, are clarified along the axis of spirituality. In addition, brief and summary information is presented about the pilgrim model, which guides transactional analysts regarding the spiritual elements a client brings during the consultation process. This study aims to show that the understanding of transactional analysis is a theory of relations and that therapists do not exclude spirituality from the counseling process but reference spirituality, particularly when focusing on ego states, intimacy, and autonomy, although not on all the concepts discussed along the understanding axis. For this purpose, the study aims to give the point of view on spirituality in transactional analysis theory by compiling the research that has been performed.
Alternatif Dilde Özet: Son yıllarda psikoloji kuram ve yaklaşımlarının maneviyat ögesi ile birlikte ele alındığı çalışmalara büyük ölçüde önem verilmiş, gerçekleştirilen araştırma ve derlemelerle insanın manevi yönüne ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, kişiler arası ilişkiler teorisi olarak Transaksiyonel Analiz’in maneviyata bakış açısı ve maneviyatın Transaksiyonel Analiz içinde ne ölçüde yer bulduğu açıklanmak istenmiştir. Temelde Berne ve onu takip eden araştırmacıların görüşlerine yer verilmiştir. Transaksiyonel Analiz’in maneviyatı içine yerleştirdiği “otonomi” kavramı üzerinde durularak kendini aşma deneyimine değinilmiştir. Transaksiyonel Analiz penceresinden insan gelişimi ve maneviyata yönelik bir çerçeve oluşturularak transaksiyon ve ego durumları ekseninde Transaksiyonel Analiz yapılarına ve maneviyata yönelik bir bakış açısı sunulmuştur. Transaksiyonel analiz içerisinde özellikle ailelerle çalışma sürecinde etkili olan aile prizmaları maneviyat ekseninde açıklanmıştır. Ayrıca, danışma sürecinde danışanın getirdiği manevi unsurlarla ilgili olarak Transaksiyonel Analistlere yol gösteren Pilgrem Modele ilişkin kısa ve özet bilgiler sunulmuştur. Bu çalışmada Transaksiyonel Analiz teorisi ve terapistlerinin aslında maneviyatı danışma sürecinin dışında tutmadıkları, ele alınan tüm kavramlarda olmasa da özellikle ego durumları, yakınlık ve otonomi odağında maneviyata değindikleri gösterilmek istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, gerçekleştirilen araştırmalara yer verilerek derleme yoluyla Transaksiyonel Analiz teorisinden maneviyata bir pencere açılması amaçlanmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF