image.jpg

Derginin Adı: Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi
Cilt: 2019/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Opinions of Syrian Students who Learning Turkish as a Foreign Language About Turkish Homework
Makale Eklenme Tarihi: 24.3.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin ders dışı faaliyetlerden olan ev ödevleri hakkındaki görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi TÖMER’de (Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) eğitimlerine devam eden on Suriyeli öğrenci üzerinden yürütülmüştür. Araştırma nitel yöntem ile gerçekleştirilmiş, veriler öğrencilerden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşme formu Türkçe öğretimi alanında görev yapan bir iki öğretim üyesinden uzman görüşü alınarak düzenlenmiştir. Öğrencilerden alınan yanıtlarla oluşturulan veriler kod, kategori, temalara ayrılmış daha sonra veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğrencilerden alınan cevaplardan hareketle ev ödevlerin kontrollerinin düzenli yapılmadığı, ödevler verilirken belli dil becerileri üzerinde yoğunlaşıldığı, ev ödevlerinin dil öğrenimini çeşitli yönlerden etkilediği vb. sonuçlara ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the Syrian students learning Turkish as a foreign language from extracurricular activities, which are intended to be the opinions about the homework. Research, University of Kilis 7 Aralık TOMER (Turkish and Foreign Languages Teaching Research and Application Center) was carried out on 10 Syrian students who continue their. Research was carried out with qualitative methods, data were collected through semistructured interviews of students. The interview form on expert opinion from an instructor and two faculty members serving in the Turkish education field is regulated again. Data generated code with the response from the students, categories, data is then divided into themes were subjected to content analysis. Moving house where students from the answers received from the control of non-regular homework assignments are given that focus on the specific language skills, homework, etc. that affect various aspects of language learning results have been achieved.

PDF Formatında İndir

Download PDF