image.jpg

Derginin Adı: Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi
Cilt: 2019/2
Sayı: 1
Makale Başlık: 8. Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Konularını Öğrenme Düzeyleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Learning Levels of Language Information Environments for 8th Grade Students Need
Makale Eklenme Tarihi: 24.3.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırma, 8.sınıf öğrencilerinin dil bilgisi konularından hangilerinde daha çok zorlandıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, nitel bir araştırmadır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen derecelendirme sistemiyle (çok zorlanırım, biraz zorlanırım, hiç zorlanmam) hazırlanmış anket kullanılmıştır. Ankette öğrencilere ilişkin betimsel verileri toplamaya yönelik 1 soru ve öğrencilerin öğrenmekte zorlandıkları dil bilgisi konularını tespit etmek amacıyla hazırlanan 25 madde yer almaktadır. Bu araştırmanın çalışma evrenini Malatya merkez Atatürk Ortaokulu Ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere sunulan konular 5 ana başlık etrafında toplanmış olup bu konu başlıkları; fiilimsiler, cümlenin ögeleri, cümle türleri ve anlatım bozukluğudur. Bu başlıklar altında toplam 25 konu yer almaktadır. Bu konu başlıklarından öğrencileri en çok zorlayan konu başlıklarının sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu, cümlenin yardımcı ögelerini bulma ve sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada 8.sınıf öğrencilerinin dil bilgisini öğrenme düzeyleri üzerinde öğrenim görülen yerin anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The research was conducted to determine which of the grade 8 students had more difficulty in grammar. The study is a qualitative research. In the study, the questionnaire which was prepared by the researcher was used. The questionnaire includes 1 question to collect descriptive data about students and 25 items prepared to determine the grammar subjects that students have difficulty learning. The study population of this study consists of 8th grade students attending Malatya Central Atatürk Middle School .The topics presented to students in the research are grouped under 5 main headings; gerunds the elements of the sentence, sentence types and expression disorder. There are a total of 25 topics under these headings. It was found out that the topics that pushed the students the most were the expression disorder caused by the misuse of the word and the misuse of the word and the misuse of the word. In the study, it was determined that 8th grade students had a significant effect on the level of learning the grammar knowledge.

PDF Formatında İndir

Download PDF