image.jpg

Derginin Adı: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
Cilt: 2020/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Montessori Yaklaşımı Temelli STEM Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Montessori Approach Based STEM Activities on Pre-School Teacher Candidates’ Critical Thinking Tendencies
Makale Eklenme Tarihi: 2.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma, Montessori yaklaşımı temelli STEM etkinliklerinin okul öncesi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkisini tespit amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel ve nitel analizlerin birlikte kullanıldığı karma metot kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 öğrenim yılında Doğu Anadolu’nun orta ölçekli bir ilinin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde okuyan 50 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada adayların eleştirel düşünme eğilimlerindeki değişimi belirlemek amacıyla basit deneysel yöntemin tek grup ön-son test deseni kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen nicel verilerin analizi istatistiksel yöntemlerle yapılmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada nicel veriler “Eleştirel Düşünme Eğilimi” ölçeği ile, nitel veriler ise “yarı yapılandırılmış mülakat formu” kullanılarak toplanmıştır. Mülakat formu niceli destekleyici nitelikte ve toplamda 7 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Çalışmada 14 hafta süresince öğretmen adaylarına Montessori yaklaşımı temelli STEM etkinlikleri uygulanmıştır. Çalışma sonucunda eleştirel düşünme eğilimlerinin ön-son test puanları arasında anlamlı, bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu anlamlı farklılığa göre okul öncesi öğretmen adaylarına uygulanan etkinliklerin, adayların eleştirel düşünme eğilimlerini olumlu yönde geliştirdiği gözlenmiştir. Okul öncesi öğretmen adaylarının üst düzey düşünme becerilerinin olumlu yönde gelişim gösterdikleri yapılan mülakatlarla da tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study was conducted to determine whether Montessori approach-based STEM activities influenced the critical thinking tendencies of pre-school candidate teachers. In addition, the aim of this study is to teach teachers of Montessori and STEM trainings and to train teachers who are experts in these areas in the future. In this research quantitative and qualitative analyzes used together in a way which was called a mixed method. The sample of the study consisted of pre-service teachers in the Education Faculty of a middle-sized province of Eastern Anatolia in the 2017-2018 academic year. To determine the change in the critical thinking tendencies of pre-school teacher candidates in the research a single group pre-test post-test design of the pre-experimental design was formed. The analysis of the quantitative data obtained during the research was done by statistical methods. The analysis of the qualitative data of the research was done by content analysis. “Critical Thinking Disposition” scale was used to obtain quantitative data and to obtain qualitative data a “semi-structured interview form” was used. The qualitative data supporting the quantitative data consist of 7 open- ended semi-structured interview forms. In this study Montessori approach-based STEM was conducted for 14 weeks for pre-school teachers. The results of the study showed that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of critical thinking tendencies. According to this difference it can be said that Montessori approach-based STEM activities which are applied to pre-school teacher candidates have developed positive thinking tendencies of teacher candidates. High level thinking skills of pre-school teacher candidates have also been identified as positive development.

PDF Formatında İndir

Download PDF