image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Araştırmada öğretmenlerin teknolojik liderlik özyeterliklerinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi ve bu konuda öğretmenleri etkileyen değişkenlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma Konya iline bağlı resmi temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görevli iki yüz öğretmen üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmanın modeli taramadır. National Educational Technology Standards for Teachers (NETS-T) standartlarından yararlanılarak geliştirilen veri toplama aracı kullanılmıştır. Veriler tek yönlü varyans ve t testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin teknolojik liderlik özyeterliklerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin teknolojik liderlik özyeterliklerinin bilişim teknolojileriyle ilgili hizmet içi eğitim alma durumlarına bağlı olarak değiştiği bulunmuştur. Öğretmenlerin teknolojik liderlik özyeterliklerinin mesleki kıdem ve cinsiyet durumlarına bağlı olarak ise değişmediği gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF