image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ÖRGÜTSEL SİNİZM: LİDERİN DAVRANIŞ TARZINA GÖRE ORTAYA ÇIKAN BİR TUTUM
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Sinizm, “diğerlerinden hoşlanmama ve diğerlerine güvenmeme” olarak tanımlanan bir davranıştır. Örgütsel sinizm “bireyin örgütün bütünlükten yoksun olduğu inancı, örgüte yönelik olumsuz duygusu ve bu inanç ve duygularından kaynaklanan örgüte yönelik küçümseyici ve eleştirel davranışlar göstermesi şeklinde üç boyuttan oluşan negatif davranışları” olarak ifade edilmektedir. Bu araştırma, ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin benimsedikleri liderlik tarzlarının bu okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin okul yönetimine karşı sinik tutumlar sergilemelerine katkı sağlayıp sağlamadığını incelemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde resmi ortaokullarda görev yapmakta olan 22 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin örgüte yönelik güvensizlik ya da negatif tutumlar sergilemelerindeki temel etkenin, liderin astlarına yönelik davranışları olduğu da çalışma ile anlaşılmaktadır. Ayrıca verilen cevaplar, sinizmin okuldaki yöneticinin benimsediği liderlik tarzı ile, liderin çalışanlarına karşı tutumları ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF