image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2018/1
Sayı: 1
Makale Başlık: BOLMAN VE DEAL’IN DÖRT ÇERÇEVE KURAMINDAN LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu korelasyonel çalışmanın amacı öğretmen algılarına göre, ortaöğretim okulu müdürlerinin Bolman ve Deal’ın dört liderlik çerçevesine göre liderlik yönelimleri ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Nicel desende ilişkisel bir çalışma olarak tasarlanan araştırmanın evrenini Antalya ili Alanya ilçesinde görev yapan 1028 ortaöğretim okulu öğretmeni, örneklemini ise 201 ortaöğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ölçeği, Liderlik Yönelim Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) faydalanılmıştır. Nicel verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda, normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında bağımsız örnekler t testi; ikiden fazla grup durumunda, normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında tek yönlü Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullanılmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkinin tespit edilmesinde ise korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, örgütsel vatandaşlık davranışları ile belirtilen liderlik yönelimleri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişkiler genel olarak orta düzeyli ilişkiler olup ilişkinin yönü doğrusal niteliktedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF