image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2018/1
Sayı: 2
Makale Başlık: OKUL MÜDÜRLERİNİN KUANTUM LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeylerini öğretmen görüşleri bağlamında bazı değişkenlere göre tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle seçilmiş olan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde 12 ilkokulda görev yapan 324 öğretmen, 11 ortaokulda görev yapan 292 öğretmen ve 13 lisede görev yapan 306 öğretmen olmak üzere toplam 922 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışlarını sergileme düzeylerini belirlemek amacıyla Erçetin, Potas, Açıkalın ve Turan (2017) tarafından geliştirilen “Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmış olup ikili kategoriler için Mann-Whitney U testi, iki kategoriden fazla değişkenler arasındaki farklılığa bakmak için ise Kruskal-Wallis H testi uygulanmıştır. Çoklu karşılaştırmalardaki anlamlı farklılıklar Mann-Whitney U testi sınaması yoluyla tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri genel olarak “çoğu zaman” düzeyindedir. Buna ilaveten öğretmenlerin okul müdürlerinin kuantum liderlik davranışı gerçekleştirmeye ilişkin görüşleri cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu ve okul müdürüyle çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermemekteyken; öğretim kademesine göre ilkokul ve ortaokullar arasında, ilkokullar lehine anlamlı bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF