image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama
Cilt: 2019/1
Sayı: 1
Makale Başlık: 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 4.6.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, 360 derece performans değerlendirme sistemine ilişkin öğretmen görüşlerinin saptanmasıdır. Bu bağlamda çalışma, nitel araştırma yöntemi ve olgubilim deseni kullanılarak desenlenmiştir. Araştırmaya Ankara ili Pursaklar ilçesinde resmi okullarda görev yapmakta olan 63 öğretmen katılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacıların hazırladığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun öğretmenlerin performans değerlendirme sisteminin olması gerektiği yönünde görüş bildirdiği saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluğu yapılan pilot uygulamadaki değerlendiricilerden öğrenci, veli değerlendirmesinin öğretmenlik mesleğinin itibarına zarar vereceği, öğretmen- öğrenci etkileşimini olumsuz etkileyeceğini; öğretmenlerin birbirlerini ve kendilerini değerlendirmesine yönelik objektif olunamayacağını ve okul ikliminin bozulacağı yönünde olumsuz görüş ifade etmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu okul müdürlerinin performans değerlendirmesi yapması yönünde olumlu görüş bildirmişler ve bunun objeftik olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenler, okul müdürünün öğretmen performans değerlendirmesinde sınıf başarısı ve öğrenci gelişimine yönelik ölçütleri de kullanmalarını önermişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF