image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: KUANŞİ İM PUSAR’DA KAVRAMLARIN İŞARETLENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: WORD FORMATION OF KUANŞI IM PUSAR
Makale Eklenme Tarihi: 15.2.2021
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: İnsanın var olması dini, dinî inançları ve dinle ilgili olan her şeyi beraberinde getirir. Bir varlığa (soyut - somut) bağlanma, inanma hayatta kalmanın veyahut öldükten sonra kurtuluş inancının bir sonucudur. Uygur Dönemi’nde hem coğrafi hem kültür hem de siyasi sebeplerden dolayı farklı inançların / dinlerin etkisinde kalınmış; bu dinleri / inançları tanımak adına pek çok tercüme eser kaleme alınmıştır. Uygur Dönemi’nde tercüme edilen Kuanşi İm Pusar, dönemin kabul gören dinlerinden Budizm’in özelliklerini yansıtır. Kuanşi İm Pusar, bir kişinin diğer canlıları kurtarışının tasviri olma özelliğiyle İslamiyet’ten sonra olağanüsü motif / mazmun olarak Türk edebiyatının eserlerinde kullanılan Hızır ile birleşir. Bu makale, Kuanşi İm Pusar’ın modern söz dizimi çalışmalarının ilk basamağı olan kavramlarının işaretlenmesini içermektedir. Kavramlar; kök / köken hâlindeki dil ögeleri, gövde hâlindeki dil ögeleri, birden fazla anlam ögesiyle kurulmuş genel anlamlı dil ögeleri olarak üç başlıkta incelenip metin içindeki örneklerine yer verilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The existence of human brings religion, religious beliefs, and everything related to religion. Attachment to an entity (concrete or abstract) is the result of believing survival or belief in salvation after death. During the Uighur period, due to geographical, cultural and political reasons; different beliefs / religions have been influenced and many translated works have been shown to recognize these religions / beliefs. Kuanşi Im Pusar, translated during the Uighur Period, reflects the characteristics of Buddhism, one of the accepted religions of the period. With the feature of depicting one’s salvation of other creatures, Kuanşi Im Pusar combines with Hızır, which is used in the works of Turkish literature as a theme / content after Islam. This article includes marking of the concepts of Kuanşi Im Pusar, which is seen as the first step of modern syntax studies. The concepts, were examined under three headings as language elements in the form of root / origin, language elements in the body, general meaningful language elements established with more than one meaning elements and classified in the text with examples.

PDF Formatında İndir

Download PDF