image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 2
Makale Başlık: AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE “BAŞ” SÖZÜYLE KURULAN DEYİMLER HAKKINDA
Makale Alternatif Dilde Başlık: ABOUT THE IDIOMS CREATED WITH THE WORD ‘HEAD’ IN AZERBAIJANI TURKISH
Makale Eklenme Tarihi: 15.2.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Türkçe, en eski metinlerinden itibaren arkasında büyük bir geçmişi barındıran bir dil özelliği gösterir. Türk dilinin tarihî ve çağdaş dönemlerinden birçok dilsel veri bu duruma kanıt olarak gösterilebilir. Bu veriler içinde kalıp sözler önemli bir yere sahiptir. İçerdikleri anlamları uzun zaman dilimlerinde meydana getiren kalıp sözler; atasözü, deyim, alkış, kargış gibi adlarla alt başlıklara ayrılan dil unsurlarıdır. Bu tür sözler içinde önemli bir başlık olarak deyimleri saymak mümkündür. Deyimler, kuruluş ve anlam özellikleriyle Türkçenin temel söz varlığına sunduğu malzeme açısından dikkate değerdir. Deyimlerin kuruluşunda yer alan kelimelerin nitelikleri de önem arz etmektedir. Bu anlamda deyimlerde organ adlarının varlığı dikkat çeken bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili Azerbaycan Türkçesi zengin bir malzemeye sahiptir. Bu çalışmada yalnız ölçünlü Azerbaycan Türkçesinden tespit edilebilen ve “baş” sözüyle kurulan deyimler, anlam özellikleri açısından tasnif edilerek incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Turkish is a language that has a great history behind it since its earliest texts. A lot of linguistic data from the historical and modern periods of the Turkish language can be shown as evidence for this situation. Pattern words have an important place in this data. Pattern words that make up the meanings they contain in long periods; proverbs, idioms, praise, curses, such as language elements are divided into subheadings. It is possible to say that idioms have an important title in these words. Idioms are important in terms of foundation and meaning features in terms of the material that Turkish offers to basic vocabulary. The qualifications of the words in the establishment of statements are also important. In this sense, the presence of limb names in idioms emerges as a remarkable situation. Azerbaijani Turkish has a rich material on this subject. In this study, It has been classified and analyzed in terms of meaning features the idioms which were determined only from the standard Azerbaijan Turkish and established with the word “head”.

PDF Formatında İndir

Download PDF