image.jpg

Derginin Adı: Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Cilt: 2020/6
Sayı: 2
Makale Başlık: SEYYİD YAHYÂ VÂKIF EFENDİ VE HALEP MENZİL-NÂMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: SEYYİD YAHYA VAKIF EFENDİ AND HİS MENZİL-NAME OF HALEP (ALEPPO)
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Klasik Türk edebiyatında yerleşim yerleri hakkında bilgi veren türlerden biri olan menzil-nâmeler, çeşitli yerleşim yerleri arasında yapılan seyahatlerde konaklanılan menziller hakkında manzum veya mensur şekilde kaleme alınmış olan eserlerdir. Büyük çoğunluğu 17. ve 18. yüzyıllarda yetişen şairler tarafından yazılan bu türde eser sahibi olanlardan biri de Seyyid Yahyâ Vâkıf Efendi’dir. 18. yüzyılda çeşitli resmî görevlerde bulunmuş bir devlet adamı olan Vâkıf Efendi, aynı zamanda şairliğiyle de tanınmıştır. 1736 yılında Halep kadılığına atanan Vâkıf, bu görev yerine giderken yol güzergâhında konakladığı menziller hakkında kaside nazım şekliyle bir menzil-nâme kaleme almıştır. 74 beyitten müteşekkil olan ve devrin şeyhülislâmı Seyyid Mustafa Efendi’ye sunulan bu kasidede şair, İstanbul-Halep güzergâhındaki 34 menzil hakkında ayrıntıya girmeden bilgi vermiştir. Bu çalışmada bir tür olarak menzil-nâmeler hakkında genel bir değerlendirmede bulunulmuş, bu türe örnek teşkil eden Vâkıf’ın Halep Menzil-nâmesi’nin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durularak eserin çeviriyazılı metnine yer verilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The letters of destinations which are one of types informing about the settlements in the Classical Turkish Literature are the works written in the poetical or prosaic forms about the destinations accommodated for the travels between the various settlements. One of those who had such a work written by the poets growing in 17th and 18th centuries is Mr. Seyyid Yahya Vakıf. Mr. Vakıf who was a statesman having various formal duties in 18th century was also known as being a poet. Vakıf who was assigned as a muslim judge in Aleppo in 1736 wrote an ode poetry letter of destinations about the destinations where he accommodated on the direction while going to that duty. The poet informed about 34 destinations without the details on the direction between İstanbul-Aleppo, on this ode which consists of 74 couplets and was presented to Mr. Seyyid Mustafa who was the shaykh al-islam in that period. In this study, a general assessment was made about the letters of destinationas as a type, the translated text of Aleppo Menzil-name of Vakıf which is a sample of this type was included as its form and content features were emphasized.

PDF Formatında İndir

Download PDF