image.jpg

Derginin Adı: Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Cilt: 2020/6
Sayı: 2
Makale Başlık: DERVȊŞ MAHFȊ VE MUHTÂR-NÂME’Sİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: DERVİSH MAHFȊ AND HİS MUHTÂR-NÂME
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin ve yakın aile fertlerinin Kerbelâ’da acımasızca katledilmeleri İslam dünyasında tarifi imkansız büyük bir hüzne sebep olur. İslâm coğrafyasında derin bir hüzne sebep olan Kerbelâ Hâdisesi Yezîd ve taraftarları arasında sevinçle karşılanır. Müslüman şair ve yazarlar bu elim vakayı eserlerinde işler, Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbelâ’da acımasızca katledilmelerini anlatan mersiyeler yazarlar. Hz. Peygamber ve Hüseyin taraftarı bazı kişilerin de intikam duygusuna kapılmalarına zemin hazırlar. Süleymân b. Surad el-Huzâî ve Muhtār Es Sekâfî intikam alma mücadelesine girişenlerin başında zikredilecek iki isim olarak anılabilir. Bu kişilerin teşviki ve önderliğinde başlatılan intikam alma mücadeleleri başarıya ulaşır, bu mücâdeleler sonunda Hz. Hüseyin ve yakınlarının intikamı alınır. Hz. Peygamber’in ailesi ve Hüseyin taraftarları arasında buruk da olsa bir sevince neden olan bu intikâm kültür ve edebiyatta işlenerek nazım - nesir hikâye metinlerinin yazılmasına sebep olur. Kerbelâ’da acımasızca katledilen Hz. Hüseyin ve yakınlarının intikâm mücâdelesini işleyen eserlerden biri Muhtâr-nâme’dir. Muhtâr-nâme, Hz. Alî’nin küçük oğlu Hüseyin ile yanındakilerin Kerbelâ’da öldürülmesinden sonra Muhtâr Es-Sekâfî önderliğinde girişilen intikâm mücadelesini işleyen hikâyelerden oluşur. Hikâyeler, öğretici mahiyette sanattan yoksun cümlelerden oluşan, halkın konuşma diline yakın sadelikte, halkın kolay anlayabileceği bir anlatım tarzı ile yazılmıştır. Bu anlatım tarzı ile sâde nesir örneği bir eser olan Muhtâr-nâme, dil ve yazım itibarıyla da Eski Anadolu Türkçesi özelliklerini yansıtır.
Alternatif Dilde Özet: The brutal murder of Excellency Mohammed's grandson, Hüseyin and his close family members in Kerbelâ, causes an unbelievable sadness in the Islamic world. The Kerbelâ incident, which caused a deep sorrow in the Islamic geography, is welcomed with joy between Yazid and his supporters. Muslim poets and writers process this painful case in their works, and write merchants describing the brutal murder of Excellency Hüseyin and his relatives in Kerbelâ. Prophet and Huseyin supporters prepare the ground for some people to have a sense of revenge. According to the sources, under the leadership of these names, Suleyman b. Surad al-Huzâî and Muhtār Es Sekâfî fight against revenge. The revenge struggles initiated under the encouragement and leadership of these people are successful, and Excellency Hüseyin and his relatives are avenged at the end of these struggles. This revenge, which caused a bit of joy between the Prophet's family and the supporters of Excellency Hüseyin, is processed in culture and literature, and prepares the ground for writing stories of prose - prose. One of the works that handles the revenge struggle of Excellency Hüseyin and his relatives who were brutally murdered in Kerbelâ is Mukhtâr-nama. Muhtâr-nâme consists of stories that deal with the struggle for revenge under the leadership of Muhtâr Es-Sekâfî after the killing of Excellency Ali’s children with his younger son Hüseyin, in Karbala. The stories are written in a narrative style, consisting of sentences that are devoid of art, which are instructive, close to the spoken language of the people, which the public can easily understand. Muhtâr-nama, which is an example of prose with this style of expression, reflects the characteristics of Old Anatolian Turkish in terms of language and writing.

PDF Formatında İndir

Download PDF