image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2008/28
Sayı: 28
Makale Başlık: AKADEMIK ALANDA ARZULARIN ERTELENMESI ÖLÇEĞİNIN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH VERSION OF THE ACADEMIC DELAY OF GRATIFICATION SCALE
Makale Eklenme Tarihi: 26.02.2014
Okunma Sayısı: 17
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Bembenutty ve Karabenick (1998) tarafından geliştirilen akademik alanda arzuların ertelenmesi ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve geçerlik ve giivenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Araştırma 432 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği, açımlayıcı faktör analizi yoluyla tespit edilmiştir. Güvenirlik için iç tutarlılık ve test tekrar test katsayıları incelenmiştir. Dil eşdeğerlik bulgtısuna göre, ölçeğin orijinal İngilizce formu ile uyarlanan Türkçe formu arasında .87 düzeyinde pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, orjinaline uygun olarak ölçeğin tek boyuttan oluştuğu görülmüştür. Madde analizi sonucunda, madde toplam korelasyonlarının 464-.670 arasında, madde kalan korelasyonlarının .323-.558, arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .79, test-tekrar-test güvenirlik katsayısı ise .73 olarak bulunmuştur. Bu bulgulara dayanarak, akademik alanda arzuların ertelenmesi ölçeğinin üniversite öğrencilerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is evaluating the validity and roliability of academic delay of gratification scale developed by Bembenutty and Karabenick in 1998 for the conditions in Tıırkey. Samle of study consist of 432 university student. Results of language equivalance indicated that the correlation between tıırkish and englihs forms of the adog scale was quite high (r=.87). As a result of factor analysis there is only one factor. Internal consistency of the scale was .79 and test retest reliability coefficient was .73. The item-total correlations ranged from .464 to .670, and item-reminder correlations ranged from .323 to .558. According to these findings, academic delay of gratification scale, is a valid and reliable instrument that can be used on university students.

PDF Formatında İndir

Download PDF