image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2007/26
Sayı: 26
Makale Başlık: ALKOL BAĞIMLILARININ BENLİK BİLİNÇLERİ İLE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ*
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 26.02.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırma, alkol bağımlılarının sosyal uyum düzeylerinin benlik bilincine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu farklılaşma araştırılırken, benlik bilinci ve sosyal uyum düzeylerinin cinsiyet, medeni hal ve eğitim seviyesine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da ilişkisel olarak incelenmiştir. İlişkisel tarama modeline uygun olarak hazırlanan araştırmanın evrenini, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM ( Alkol ve Madde Araştırma Tedavi Eğitim Merkezi) ve Balıklı Rum Hastanesi Vakfı, Anatolia Polikliniği’nde yatan ve yaş ortalamaları 44 olan, 3’ü (%6.5) kadın, 43’ü (%93.5) erkek toplam 46 alkol bağımlısı oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aşamasında iki ölçekten yararlanılmıştır. Alkol bağımlılarının benlik bilinci ve özgüvenlerini belirlemek için Benlik Tasarımı Envanteri, aile ve sosyal ilişkiler, sosyal norm ve antisosyal eğilimleri kapsayan sosyal uyum düzeyini tespit etmek amacıyla da Hacettepe Kişilik Envanteri’nin sosyal uyum altölçekleri uygulanmıştır. Bu ölçeklere ek olarak, alkol bağımlılarının yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim seviyesi, aile öyküsü, geçmişte alkol kullanımıyla ilgili tutum ve davranışlar gibi bazı değişkenlere de ulaşabilmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyodemografik Veri Toplama Formu’nun da cevaplandırılması istenmiştir. Veri toplama aşamasından sonra, elde edilen ham puanların istatistiksel analizleri, SPSS (Statistical Package for Social Sciences for Windows 10.0) programı kullanılarak yapılmıştır. Alkol bağımlılarının, sosyal uyum düzeylerinin benlik bilincine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla Pearson Korelasyon Testi tekniğinden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra, alkol bağımlılarının benlik bilinci ve sosyal uyum düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını test eden Mann Whitney U Testi tekniği kullanılmış; alkol bağımlılarının benlik bilinci ve sosyal uyum düzeylerinin medeni hal ve eğitim seviyesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını testeden Kruskal Wallis Testi tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik veya %99’luk güven aralığında, anlamlılık çift yönlü olarak p < 0.05 veya p < 0.01 düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular özetle şöyledir: 1) Alkol bağımlılarının aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, sosyal normlar, antisosyal eğilimler ve toplam sosyal uyum düzeylerinin benlik bilincine göre farklılaşma gösterdiği tespit edilmiştir. Yüksek düzeyde benlik bilinci (olumlu benlik bilinci) algısına sahip alkol bağımlılarında, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, sosyal normlar, antisosyal eğilimler ve toplam sosyal uyum düzeyi boyutunda yükselme olduğu; diğer taraftan düşük benlik bilinci (olumsuz benlik bilinci) algısına sahip alkol bağımlılarında ise, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, sosyal normlar, antisosyal eğilimler ve toplam sosyal uyum düzeyi boyutunda azalma olduğu saptanmıştır. 2) Alkol bağımlılarının benlik bilinçleri cinsiyet, medeni hal ve eğitim seviyesine göre farklılaşmamaktadır. 3) Alkol bağımlılarının sosyal uyum düzeyleri cinsiyet, medeni hal ve eğirim seviyesine göre farklılaşmamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF