image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Dergisi
Cilt: 2011/34
Sayı: 34
Makale Başlık: ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAZANIMLARINA ULAŞMA DÜZEYLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 26.02.2014
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf kazanımlarını hangi düzeyde edindiklerini öğrenci görüşlerinden faydalanarak tespit etmektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 2009–2010 eğitim öğretim yılında Sakarya merkez ve İstanbul Kadıköy ilçesindeki 9 ilköğretim okulundan tesadüfî örnekleme ile seçilen 278, 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen 35 maddelik anket kullanılmış ve araştırma açık uçlu sorularla da desteklenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik olarak genelde olumlu bir bakışa sahip oldukları, dersi sevdikleri, kolay ve eğlenceli bir ders olarak nitelendirdikleri, dersten zevk aldıkları ve dersin iyi bir vatandaş olmalarına katkı sağladığını düşündükleri belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğu, 6. sınıf kazanımlarına büyük oranda ulaştıklarını ifade etmişlerdir. Ancak elde edilen verilere göre öğrencilerin olgu-kavram-genelleme zinciri oluşturma, harita üzerinde ülkemizin coğrafi konumunu tanımlama, konum ve yeryüzü şekillerinin iklim üzerindeki etkisini açıklama, Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıklar arasındaki etkileşimi fark etme, Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama projesi önerme, ülkemizin diğer ülkelerle olan ilişkilerini Atatürk’ün dış politika anlayışı ile açıklama, ilk Türk ve İlk Müslüman Türk devletlerinin genel özelliklerini ve demokrasinin tarihsel gelişimini açıklama gibi kazanımları kavramada zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF