image.jpg

Derginin Adı: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Impact in Education inthe Social Studies of Geographic Information Systems and its Impact uponthe Students’Attitude and Success
Makale Eklenme Tarihi: 28.03.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın temel amacı, sosyal bilgiler dersi “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile işlenilmesinin; ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, CBS’ye yönelik tutumlarına veCBS’yi kullanma becerilerine ilişkin etkisini belirlemektir. Bu araştırma Bilecik merkezde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı TOKİ İlköğretim Okulunda 2011-2012 Öğretim Yılının 1. döneminde beşinci sınıfta (A ve B şubesinde) öğrenim gören öğrencilerle 6 hafta süreyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu, 5/A ve 5/B sınıflarında öğrenim gören 49 öğrenci oluşturmaktadır. 5/B şubesi deney, 5/A şubesi kontrol grubu olarak seçilmiştir. Araştırmada ön-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubuna CBS destekli yöntem, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sürecinde; araştırmacı tarafından geliştirilen “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesi Başarı Testi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Tutum Ölçeği ve Kontrol Listesi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi ilişkisiz t-testi, ilişkili t-testi, Cohen d kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada; öğrencilerin CBS teknolojisine yönelik olumlu bir tutum içerisinde oldukları, CBS tabanlı haritaların “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinin öğretiminde başarıyı yükselten bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The main aim of this study was to identify the effect in teaching the unit of the Social Studies lesson entitled, “Finding out Our Region” (sic) with “the Geographic Information Systems” (GIS) at the 5th grade-student-levelin respect to: skills, approach and academic success. This study was held in two different 5th grade classes of the TOKI Primary School in Bilecik of the National Education Ministry for 6 weeks in the first term of the 2011-2012 educational year. The study groups were 49 students educated in classes 5/A and 5/B. The 5/B class was chosen as the experimental group and the 5/A class was the control group. In this survey the experimental design with pre-post test grouped was employed. The researcher usedthe GIS supported technique with the experimental group and the traditional technique with the control group. During this research, the Success Test developed by the researcher for the “Finding out Our Region”was employed as the attitude scale of the Geographic Information Systems and the collecting data of the Control List. The analysis of the data was assessed through the unrelated t-test, the related t-test, Cohen d, frequency and average methods. In conclusion this research showed that GIS based maps have a success-increasing effect in teaching the “Finding out Our Region” (sic) unit, and that students have a positive approach to GIS technology.

PDF Formatında İndir

Download PDF