image.jpg

Derginin Adı: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities
Cilt: 2013/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Methods and Techniques of Foreign Language Teachers Working with Young Learners in EFL Classes
Makale Alternatif Dilde Başlık: İngilizce Öğretmenleri’nin Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Kullandıkları Yöntem ve Teknikler
Makale Eklenme Tarihi: 28.03.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Foreign language teaching has been a very serious problem in Turkey for many years. This may be due to different factors such as: the students, the language teachers and the methods employed in EFL classes. The aim in this study was to determine which methods and techniques language teachers for young learners at MEB mostly use in their classes and how they usually plan the activities and motivate young learners. It is a descriptive study based upon quantitative data collection in the academic year 2011-2012, in Antalya, Kepez region and contains language teachers who are teaching for young learners at Ministry of National Education (MNA). 200 language teachers were surveyed, and the results obtained were analysed using SPSS. The data obtained showed which methods and techniques were used by language teachers depending on their graduation, training and experience. The results were discussed and the methods employed by language teachers were determined. After data analysis, suggestions for language teachers were provided.
Alternatif Dilde Özet: Yabancı dil öğretimi Türkiye’de her zaman ciddi bir sorundur. Bu sorun bazen öğrenciden, bazen de yabancı dil öğretmeni ve kullanılan yöntemlerden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı MEB İlköğretim okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin hangi yöntemleri kullandıkları, etkinlikleri nasıl planladıkları ve öğrencileri nasıl daha iyi güdüleyebildikleri konusuna açıklık getirmektir. Bu araştırma Antalya İli Kepez İlçesi MEB İlköğretim okullarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılında çocuklara yabancı dil öğreten İngilizce öğretmenlerine uygulanan anketi kapsayan betimsel bir çalışmadır. MEB’de çalışan İngilizce öğretmenlerinin en çok kullandıkları yöntem ve teknikleri öğrenmek için 200 İngilizce öğretmenine bir anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular SPSS’te analiz edilerek öğretmenlerin sınıf içinde hangi yöntemleri ve teknikleri daha etkili kullanabildikleri belirlenmiştir. Çocuklara yabancı dil öğreten öğretmenlerin en çok kullandıkları yöntem ve teknikler tartışılmış ve İngilizce öğretmenlerinin daha etkin kullanabilecekleri teknikler öneri olarak ortaya konmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF