image.jpg

Derginin Adı: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities
Cilt: 2013/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Angoff (1-0), Nedelsky ve Sınır Değerleri Saptama Yöntemleri ile Bir Testin Sınıflama Doğruluklarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Angoff (1-0), Nedelsky and Examination of Classification Accuracies of a Test by Determination Methods of Limit Values
Makale Eklenme Tarihi: 28.03.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırma, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin test başarılarının Angoff (1-0), Nedelsky standart belirleme yöntemleri ve sınır değer saptama yöntemleri ROC ve Aralık Tahmini ile belirlenen sınıflama doğruluklarının incelenmesini içermektedir. Araştırmada farklı standart belirleme yöntemleri incelenmiş olup araştırma, tarama modelinde korelasyonel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 2006-2012 yıllarında uygulanan KPSS’deki Türkçe ve Matematik sorularından tesadüfi olarak seçilmiş toplam 30 sorudan oluşan bir test kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, en yüksek kesme puanı Türkçe ve Matematik testi için Angoff (1-0) yöntemi ile elde edilmiş, başarılı sayılan öğrenci yüzdeleri arasında manidar farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe ve Matematik testlerinin kesme puanlarının belirlenmesi için uygulanan ROC analizi sonucunda, Matematik testinin başarılı/başarısız olan öğrencileri doğru sınıflandırabildiği görülmüştür. Matematik ve Türkçe testi için aralık tahminine göre belirlenen kesme puanları, ROC analizinde belirlenen kesme puanlarla uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak, Türkçe ve Matematik alt testleri için Angoff (1-0) ve Nedelsky; ROC ve Aralık Tahmini yöntemlerine göre farklı kesme puanları belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This research includes the examination of classification accuracies of test successes of classteachership students by Angoff (1-0), Nedelsky standard determination methods, limit determination methods, ROC and interval forecast. In this research, different standard determination methods have been examined and the research is correlational in scanning model. In the research, a test consisting of 30 questions (selected coincidentally from Turkish and math questions in KPSS which was held in the years 2006/2012) was used as a data collection tool. At the end of this research, the highest cut-off scores for Turkish and mathematics tests were obtained by the Angoff (1-0) method, and it has been concluded that there exists a significant difference among the student percents that are deemed to be successful. As a result of the ROC analysis in order to determine the cut-off scores for Turkish and mathematics tests, it has been observed that the mathematics test is capable of classifying the successful/unsuccessful students accurately. It has shown that the cut-off scores determined according to interval estimation for mathematics and Turkish test conform to the cut-off scores determined in ROC analysis. As a result, Angoff (1-0) and Nedelsky for General Ability sub-tests and different cut-off scores for ROC and Interval Estimation Methods have been identified.

PDF Formatında İndir

Download PDF