image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2021/22
Sayı: 3
Makale Başlık: Investigation of the Gifted Students’ Education Based on Its Cost
Makale Alternatif Dilde Başlık: Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminin Maliyet Açısından İncelenmesi
Makale Eklenme Tarihi: 1.09.2021
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Introduction: The purpose of this research was to investigate the cost parents paid for their gifted and non-gifted children, the type of expenses they made for their children’s education and their opinions regarding the financial demands of their gifted children. Method: In this qualitative study with a phenomenological approach, the data were collected from 20 parents of gifted and non-gifted students using structured interview forms. The data were analyzed using descriptive statistics and content analysis. Findings: The findings indicated that the parents spent the most on school supplies for both gifted and non-gifted children for in-school environment. However, for out-of school expenditures parents spent the most on books, movies, and intelligence games for their gifted children while they spent the most on field trips and movies for their non-gifted children. Discussion: Parents could not fully support the development of their children (especially gifted ones) due to their financial conditions. Also, parents reported that opportunities in regular schools were not enough to help their children realize and fulfill their own potential. It was concluded that gifted children needed environments enriched with more materials, sources, mentors, and facilities to reveal their true potential.
Alternatif Dilde Özet: Giriş: Bu araştırmanın amacı, özel yetenekli ve tipik gelişim gösteren çocukların eğitimleri için ebeveynlerin yaptığı harcamaların türü, maliyeti ve özel yetenekli çocuklarının finansal talepleri hakkındaki görüşlerini incelemektir. Yöntem: Bu çalışma nitel araştırma modellerinden fenomenoloji kullanılarak tasarlanmıştır. Çalışmada veriler özel yetenekli tanısı konmuş ve tipik gelişim gösteren çocuğu olan 20 ebeveynden yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmada analiz yöntemi olarak betimsel istatistik ve içerik analizi tercih edilmiştir. Bulgular: Bulgulara göre okul içi kategorisinde ebevynlerin hem özel yetenekli hem de tipik gelişim gösteren çocukları için en çok harcamayı okul malzemeleri alanında yaptıkları belirlenmiştir. Okul dışı harcamalarda ise özel yeteneklli çocuklar için en çok kitaplar, filmler ve zeka oyunlarında harcama yapılırken tipik gelişim gösteren çocuklar için geziler ve filmler alanında harcama yapmışlardır. Tartışma: Çalışmada, ebeveynlerin finansal koşulları nedeniyle özel yetenekli çocuklarının gelişimini tam olarak destekleyemedikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca, ebeveynler okullarda sağlanan fırsatların özel yetenekli çocuklarının kendi potansiyellerini fark etmeleri ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için yeterli olmadığını düşünmektedirler. Özel yetenekli çocukların potansiyellerini gerçekleştirmek için daha fazla malzeme, kaynak, rehber ve tesislerle zenginleştirilmiş ortamlara ihtiyaç duydukları sonucuna varılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF