image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2021/22
Sayı: 3
Makale Başlık: Görme Engelli Bireylerin Matematik Eğitiminde İhtiyaçları ve Sorunları: Cebir Kavramları Bağlamında
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Needs and Problems of Individuals with Visual Impairment in Mathematics Education: The Context of Algebraic Concepts
Makale Eklenme Tarihi: 1.09.2021
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Giriş: Görme yetersizliğine bağlı olmaksızın her öğrencinin cebir öğrenmede güçlükler yaşaması muhtemeldir. Ancak sembol, notasyon ve grafik gibi görsel unsurlara sahip olan cebir, görme engelli bireyler için önemli sınırlılıklar içermektedir. Bu nedenle bu araştırma, görme engelli bireylerin matematik öğrenme ve öğretme süreçlerindeki ihtiyaçlarını ve sorunlarını cebirsel kavramlar bağlamında tespit etmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Bu çalışma, iç içe geçmiş çoklu durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. 12 katılımcı amaçlı örnekleme metodlarından ölçüt örnekleme, maksimum çeşitlilik ve kartopu örnekleme metodları ile belirlenmiştir. Yarıyapılandırılmış görüşmeler ve video kaydı ile elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Görme engelli bireylerin matematik eğitimi uygulamalarındaki ihtiyaçlarına ve sorunlarına ilişkin bulgular temalar altında toplanmıştır: Destek ve/veya bireyselleştirilmiş eğitim ihtiyacı, destek eğitim araçlarına ilişkin ihtiyaçlar, matematiğin doğasından kaynaklanan sorunlar, duyuşsal faktörler ve sınavlarda yaşanan sorunlar. Tartışma: Elde edilen ihtiyaçların ve sorunların birbirini tetikleyen ilişkisel bir örüntü oluşturduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, elde edilen temaların birbiriyle neden-sonuç ilişkisine dayalı tetikleyici faktörler olduğu söylenebilir. Sonuç ve Öneriler: Sonuçlar matematik eğitimi özelinde ele alınmasına rağmen, büyük çerçevede destek eğitim uygulamalarını ve araçlarını kapsayan ihtiyaçlar elde edilmiştir. Belirlenen temaların her biri matematik eğitimde çözüm bekleyen bir problem olarak ele alınmalıdır. Ayrıca, görme engelli bireylerin değişken, bilinmeyen, denklem ve çözümü, eşitlik, eşitsizlik, fonksiyon kavramlarına dair yanılgılarının ve kavram bilgisinde eksikliklerin olduğu belirlenmiştir. Buna göre eğitim uygulamalarını geliştirecek kavram odaklı araştırmalara ihtiyaç vardır.
Alternatif Dilde Özet: Introduction: Regardless of visual impairment, every student may have difficulties in learning algebra. However, algebra which has visual elements such as symbols, notations and graphics, has important limitations for individuals with visual impairment. Therefore, this study aimed to identify the needs and problems of individuals with visual impairment in learning mathematics in the context of algebraic concepts. Method: A multiple case-embedded study design was employed. 12 participants were included. Content analysis was utilized in the qualitative data analysis obtained through semi-structured interviews. Findings: The findings revealed five themes: Supportive and/or individualized training needs, needs for supportive training resources, problems arising from the nature of mathematics, affective factors and problems in the exams. Discussion: The results indicated that the needs and problems formed a relational pattern that triggered each other. Therefore, when the needs and problems in the findings are examined, the themes are in a cause-effect relationship with each other. Conclusion and Suggestions: Although the results are discussed specifically for mathematics education, needs covering supportive education applications and tools, in general, have been determined. It is obvious that the needs that are waiting for a solution cause the problems in practice. The participants with visual impairment were reported to hold misconceptions about the concepts of variable, unknown, equation and its solution, equality, inequality, function along with the lack of concept knowledge. Accordingly, there is a need for concept-oriented research to improve educational practices.

PDF Formatında İndir

Download PDF