image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2021/22
Sayı: 3
Makale Başlık: Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğitimine Katılma Nedenleri ve Eğitim Sonrası Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Gifted Students’ Reasons for Participating in Waste Management Themed Nature Education and Post-Training Views
Makale Eklenme Tarihi: 1.09.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Giriş: Okul dışı öğrenme ortamlarından olan doğa eğitimi ve bilim kampları, özel yetenekli öğrencilere yönelik zenginleştirilmiş programlar hazırlama fırsatı sunar. TÜBİTAK’ın desteklediği bu çalışmada, özel yetenekli öğrenciler için hazırlanan atık yönetimi temalı doğa eğitimine öğrencilerin katılma nedenleri ve sonrasında görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıyla yürütülen araştırmanın çalışma grubu, İstanbul ilindeki BİLSEM’lere kayıtlı 29 özel yetenekli 5. sınıftan 6. sınıfa geçmiş öğrencilerdir. 2019 yılı haziran ayında 5 gün süren projeye dair öğrencilerin görüşleri, içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan başvuru formu ve proje değerlendirme formu ile katılımcı günlükleri aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular: Bulgular öğrencilerin çoğunlukla projeye bilgi edinmek, çeşitli becerilerini geliştirmek ve doğaya olan sevgileri sebebiyle katıldıklarını göstermiştir. Projeye katılırken atıklar ile ilgili bilgi düzeylerinin ise temel ve orta düzey olduğu görülmüştür. Ayrıca projeye yönelik olumlu görüşleri olduğu, atık yönetimi konusunda üst düzey bilgi edindikleri, düşünme becerilerini geliştirdikleri, sosyal ve duygusal doyuma ulaştıkları, çevre farkındalığı kazandıkları ortaya çıkmıştır. Tartışma: Elde edilen bulgular alan yazın ile karşılaştırıldığında, birçok çalışmanın bu çalışmayı desteklediği görülmüştür. Araştırmanın özel yeteneklilerde okul dışı öğretim ve doğa eğitimi uygulamaları ile benzer projelere hazırlık aşamasına katkıda bulunması beklenmektedir. Sonuç olarak, özel yetenekli öğrencilerin istek, ilgi ve merakları doğrultusunda katıldıkları atık yönetimi temalı doğa eğitiminin onların üst düzey bilgi edinmelerine, düşünme becerilerini geliştirmelerine, sosyal ve duygusal olarak doyuma ulaştıklarına, çevreye yönelik farkındalık kazanmalarına katkısı olduğu görülmüştür. Özel yetenekli öğrencilerin çevre eğitimi ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanması amacıyla çevre sorunlarını temele alan zenginleştirilmiş ya da farklılaştırılmış etkinlikler, programlar hazırlanabilir
Alternatif Dilde Özet: Introduction: Nature education and science camps, which are out-of-school learning environments, offer the opportunity to prepare enriched programs for gifted students. This study supported by Turkey Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), it is aimed to examine the reasons gifted students participate in waste management themed nature education and their opinions about education. Method: The method of the study is a case study which is one of the qualitative research methods. The study group consists of 29 5th to 6th grade gifted students enrolled in science and art centers (SACs) in Istanbul. Students’ views about the project that lasted for 5 days in June 2019 were analyzed using content analysis. The data were collected through the application form and project evaluation form prepared by the researchers, and the diaries were collected from the participants. Findings: Findings showed that students mostly participated in the project because of their knowledge, development of various skills and love for nature. At the beginning of the project, the students' level of knowledge about waste management was basic and intermediate. Also, they had positive opinions about the project, gained high-level knowledge about waste management, developed thinking skills, reached social and emotional satisfaction, and gained environmental awareness. Discussion: It was seen findings of previous research are consistent with those in the current study. This research can contribute to the preparation phase of out-of-school education and nature education practices and similar projects for gifted students.

PDF Formatında İndir

Download PDF