image.jpg

Derginin Adı: AYDIN TÖMER DİL DERGİSİ
Cilt: 2020/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğreticilerin Staj Uygulamasına Yönelik Görüşleri: İAÜ/Aydın TÖMER Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 13.10.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmen adaylarının staj uygulamasının, mesleki gelişimlerine etkisine yönelik görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER’de görev yapan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi ile hazırlanan bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda Aydın TÖMER’de staj eğitimini tamamlayan ve sonrasında başarılı olup göreve başlayan 10 öğretmene araştırma çerçevesi ve görüşmenin özelliği kapsamında açık uçlu bazı sorular sorulmuştur. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilip, araştırmanın güvenirliği ve titizliği sağlanarak bazı bulgular saptanmıştır. Bu aşamada görüşmeler mesleki deneyim kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan bulgulara bakıldığında staj uygulamasının öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeye bir etkisinin olduğu ve bu etkinin de onların ders anlatma süreçlerine yansıdığı tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF