image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2022/24
Sayı: 42
Makale Başlık: İnovatif Bir Strateji Olarak Dijital Liderliğin Teknoloji Kabul Modeli ile Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Digital Leadership Analysis with Technology Acceptance Model as An Innovative Strategy
Makale Eklenme Tarihi: 3.08.2022
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Teknoloji, içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir ilerleme kaydetmiş, özellikle küresel pandemi süreci, teknolojinin hayatlarımızın her alanına sirayet etmesine katalizör etkisi göstermiştir. İşletmeler perspektifinden bakılacak olursa günümüzde teknoloji; araştırma, geliştirme, üretim, dağıtım, maliyet vb. süreçlerin her birinde rekabetin ön koşuluna dönüşmüş, bunun akabinde klasik örgüt anlayışından dijital örgüt anlayışına hızlı bir geçiş süreci başlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme sürecinde işletmelerin önlerindeki engellerin belirlenmesi, liderin bahse konu bu dönüşüm sürecine etkisi ile yenilikçi ve stratejik bir odakla işletmelerde teknoloji kabul sürecinin ele alınıp değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, bir kamu kurumunda yönetici pozisyonunda çalışan 173 kişiden elde edilen verilerin analizi ile yürütülmüş, yapılan analizler neticesinde katılımcıların dijital dönüşüm, dijital liderlik ve yenilik stratejisi noktasında olumlu eğilim içerisinde oldukları tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Technology has progressed faster than ever before in the history of humanity in the time we live in, and especially the global pandemic process has mediated the penetration of technology into every aspect of our lives and has had an accelerating effect. Technology; research, development, production, distribution, cost, etc. in enterprises. in this period. It has become a precondition for competition in each of the processes. In this process, there has been a rapid transition from the classical understanding of organization to the understanding of digital organization. In this context, in this study, it is aimed to determine the obstacles in front of the enterprises in the process of technological transformation and digitalization, the effect of the leader on this transformation process and the technology adoption process in enterprises with an innovative and strategic. The research was carried out by analyzing the data obtained from 173 people working in a managerial position in a public institution. As a result of the analyzes made, it has been determined that the participants are in a positive trend in terms of digital transformation, digital leadership and innovation strategy

PDF Formatında İndir

Download PDF