image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2024/5
Sayı: 1
Makale Başlık: 2018-2023 LGS TÜRKÇE SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.03.2024
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, 2018-2023 yılları arasında LGS’de sorulan Türkçe sorularını Yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırmanın amaçlarına uygun olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada veri olarak kullanılan 120 LGS Türkçe sorusu öncelikle araştırmacı tarafından hazırlanan forma; Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilgi boyutu ve bilişsel süreç basamaklarına uygun olarak yerleştirilmiş, ardından uzman görüşüne başvurularak yeniden düzenlenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş, frekans ve yüzde değerleri gösterilerek tablo hâlinde sunulmuştur. Araştırma kapsamında ele alınan 120 LGS Türkçe sorusundan olgusal bilgi boyutunda 30 soru (%25), kavramsal bilgi boyutunda 82 soru (%68,33) ve işlemsel bilgi boyutunda 8 soru (%6,66) sorulduğu görülürken üstbilişsel bilgi boyutunda soru sorulmadığı gözlenmiştir. Bilişsel düzey açısından bakıldığında hatırlama düzeyinde 3 (%2,5), anlama seviyesinde 94 (%78,33), uygulama basamağında 8 (%6,67) ve çözümleme basamağında 15 soruya (%12,5) yer verildiği tespit edilmiştir. Yaratma ile değerlendirme basamağında hiç soru sorulmamıştır. Bu doğrultuda soruların %87,5’i alt bilişsel düzeyi (hatırlama, anlama, uygulama) ölçerken sadece %12,5’i üst bilişsel basamakları (çözümleme) ölçmektedir. Bu durum LGS Türkçe sorularının dengeli bir şekilde dağılım göstermediğini ve üst düzey becerileri temsil etmede yetersiz kaldığını göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF