image.jpg

Derginin Adı: Journal of Curriculum and Educational Studies
Cilt: 2023/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Psikolojik Yardım İhtiyacı Ölçeği (PYİÖ) Ergen Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Validity and Reliability Study of the Psychological Help Needs Scale (PHNS) Adolescent Form
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2024
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım gereksinimlerini belirlemek amacıyla geliştirilen Psikolojik Yardım İhtiyacı Ölçeğinin (PYİÖ) ortaokul ve lise öğrencisi ergen gruplara uyarlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul ve liselerde öğrenim gören 342 öğrenciye ulaşılmış ve ilgili ölçeği doldurmaları sağlanmıştır. Ölçeğin faktör yapısının keşfedilmesi amacıyla toplanan veriler ilk olarak Açımlayıcı Faktör Analizine (AFA) dahil edilmiştir. Faktör yükü .30’dan düşük olan, birden fazla faktör altında bulunan binişik maddeler çıkarıldıktan sonra toplam varyansın %53.98 açıklayan, öz değeri 1’den büyük, 17 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Örneklem yeterliği için Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO) katsayısı .870, Bartlett's Test of Sphericity (Approx Chi-Square/df: 1671.123/136, p=.00) anlamlı bulunmuştur. Elde edilen ergen formunun doğrulanması ve ölçeğin orijinal formuyla ilişkisinin belirlenmesi amacıyla farklı bir örneklemden (N=356) toplanan verilerin dahil edildiği DFA, korelasyon ve güvenirlik analizleri, belirlenen doğrulandığını ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Bulgular PYİÖ Ergen Formunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermekle birlikte bazı önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it is aimed to adapt the Psychological Help Needs Scale (PHNS), which was developed to determine the psychological help needs of university students, to adolescent groups of middle and high school students. For this purpose, 342 secondary school students studying in secondary and high schools affiliated to the Ministry of National Education were reached and asked to fill out the relevant scale. In order to explore the factor structure of the scale, the collected data were first included in the Exploratory Factor Analysis (EFA). After removing the overlapping items under more than one factor with factor loadings lower than .30, a four-factor structure consisting of 17 items with eigenvalues greater than 1 and explaining 53.98% of the total variance was obtained. The Kaiser-Meyer-Olkin Test (KMO) coefficient for sampling adequacy was .870 and Bartlett's Test of Sphericity (Approx Chi-Square/df: 1671.123/136, p=.00) was found to be significant. The CFA, correlation and reliability analyses, which included data collected from a different sample (N=356) in order to validate the obtained adolescent form and to determine its relationship with the original form of the scale, show that it is validated and reliable. Although the findings show that the PHNS Adolescent Form is valid and reliable, some suggestions were made.

PDF Formatında İndir

Download PDF