image.jpg

Derginin Adı: Journal of Curriculum and Educational Studies
Cilt: 2023/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Okul Öncesi ve İlköğretim Döneminde Psiko-Motor Gelişimin Fiziksel Aktivite Üzerindeki Önemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Importance of Psycho-Motor Development on Physical Activity in Preschool and Primary Education Period
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2024
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Psiko-motor gelişim, çocukların kasların ve zihnin birlikte çalışmasını gerektiren becerileri edinmeleri sürecidir. Bu süreç, okul öncesi ve ilköğretim dönemlerinde hayati önem taşır. Çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin yanı sıra, psiko-motor gelişimleri de fiziksel aktiviteye bağlıdır. Bu çalışma, fiziksel aktivitenin okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların psiko-motor gelişimi üzerindeki etkisini inceler. Fiziksel aktivite, çocukların genel sağlığını, zihinsel yeteneklerini ve akademik performansını artırırken, aynı zamanda psiko-motor becerilerin gelişimini de teşvik eder. Bu beceriler; koordinasyon, denge, hız, güç, esneklik ve zamanlama gibi birçok fiziksel ve zihinsel faaliyeti içerir. Araştırmalar, düzenli fiziksel aktivitenin çocukların motor becerilerini ve genel psiko-motor gelişimini önemli ölçüde geliştirebildiğini göstermiştir. Örneğin, spor ve oyunlar gibi yapılandırılmış aktiviteler, çocukların psiko-motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bunun yanı sıra, fiziksel aktivite aynı zamanda çocukların sosyal becerilerini, özgüvenini ve öğrenme yeteneklerini de geliştirir. Sonuç olarak, fiziksel aktivitenin, çocukların psiko-motor gelişimi üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki çocukların gelişimlerini desteklemek için, okullar ve aileler, çocukların düzenli olarak fiziksel aktivitelere katılmasını teşvik etmeli ve bu konuda fırsatlar sağlamalıdır.
Alternatif Dilde Özet: Psychomotor development is the process by which children acquire skills that require the coordination of muscles and the mind to work together. This process is crucial during the preschool and primary school years. In addition to children's emotional, social, and cognitive development, their psychomotor development is also related to physical activity. This study examines the impact of physical activity on the psychomotor development of children in preschool and primary school. Physical activity enhances children's overall health, mental abilities, and academic performance, while also promoting the development of psychomotor skills. These skills encompass various physical and mental activities such as coordination, balance, speed, strength, flexibility, and timing. Research has shown that regular physical activity can significantly improve children's motor skills and overall psychomotor development. For example, structured activities like sports and games help children enhance their psychomotor skills. Additionally, physical activity also improves children's social skills, self-confidence, and learning abilities. In conclusion, physical activity has a significant impact on the psychomotor development of children. Therefore, to support the development of children during the preschool and primary school years, schools and families should encourage children to participate in regular physical activities and provide opportunities for them to do so.

PDF Formatında İndir

Download PDF