image.jpg

Derginin Adı: ASOSOURNAL
Cilt: 2013/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ADIYAMAN HAVZASININ JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: GEOMORPHOLOGICAL PROPERTIES OF ADIYAMAN BASIN
Makale Eklenme Tarihi: 15.04.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Adıyaman havzası, Suriye-Arabistan düzlüklerine (platformuna) bakan ve Türkiye’nin en güneyindeki tektonik-orojenik üniteyi oluşturan “Kenar Kıvrımları Kuşağı” üzerinde yer almaktadır. Kuvaterner' de meydana gelen doğal ortam değişikliklerinin şiddetle yaşandığı bir coğrafi konuma sahip olan havza, bir geçiş ve bindirme zonu üzerinde bulunmasından dolayı çok çeşitli yer şekillerini barındırmaktadır. Sahada kıta-kıta çarpışmasının sonucu olarak kıvrımlı, kırıklı ve şaryajlı yapılar, havza tabanındaki istiflenmeye bağlı olarak yatay ve bu yapıların genç tektonizmanın etkisinde kalması sonucu değişik yükseltilerde aşınım yüzeyleri ve sekiler, monoklinal yapı şekilleri ortaya çıkmıştır. Eosen’den beri sürekli aşınım birikim ve aktif tektonizma denetiminde biçimlenen havzada sürekli değişen ve üst üste gelişen bir senklinal havza modeli ortaya oluşmuştur. Havza tabanıyla belirgin bir eğim kırıklığı ile ayrılan Güneydoğu Torosları Fırat Nehrine (bugünkü Atatürk Baraj Gölüne) kavuşan akarsular tarafından yoğun olarak yarılmıştır. Aşındırılan malzemele havza tabanındaki senklinalleri doldurmuştur. Akarsu aşındırmasının havza tabanında da devam etmesi ve yoğun sedimantasyon, genç çökellerin deformasyona uğraması, havzada aktif tektonizmanın devam ettiğini göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The Adiyaman basin is situated in the tectonic-orogenic foulded belt of the Southhern part of Turkey Anatolia. It has many geomorphological features due to the fact that this area have been subjected tectonic mevements leading to the overthrust, faulting, folding activities. These tectonic movements produced different geomorphic unites (erosion surface, terraces, alluvial fans) and/or structural topographical forms such as monoclinal structure. Also formed karst landforms on limestone rocks. The Southern Taurus Mountains extending in the northern part of the study area had formed as a result of the Arabian and Anatolian plates collusion. Some metamorphic and/or Mesozoik terrains are found as a nappe on the younger strata. The uplifted areas locating in the eastern part of the study area have been deeply dissected by the streams and rivers connecting to the Atatürk Dam Lake. The materials which transported by fluvial erosion have been accumulated on the syclinal basin and foredeep basin locating the southern parts. The deformation to be seen within the young sedimentary deposits indicates the existence of the active tectonic movements.

PDF Formatında İndir

Download PDF