image.jpg

Derginin Adı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN FİNANSAL DURUMLARININ ORAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE TESPİTİ: TRABZON ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 17.04.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Türkiye imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin %98’inden fazlasını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler, istihdam yaratılmasında ve yatırım sağlanmasında ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu doğrultuda, ekonominin önemli aktörleri olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetleri esnasında karşılaştıkları sorunları ortaya koymak gerekmektedir. Finansal sorunların, organizasyondaki diğer sorunları da tetikleyebileceği düşünüldüğünde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal açıdan değerlendirilmesi hususu önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Trabzon’da faaliyet gösteren sanayi odasına bağlı sanayi işletmelerinin finansal yapılarının tespit edilmesidir. Bu amaçla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı sanayi işletmelerinden örnek kitle oluşturulmuş ve bu işletmelere anket çalışması uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen verilerden hareketle küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin finansal yapıları oran analiziyle incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF