image.jpg

Derginin Adı: iojes
Cilt: 2014/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Administrative and Cultural Values Adopted by Primary School Teachers: Nigde Sample
Makale Alternatif Dilde Başlık: İlköğretim Öğretmenlerinin Benimsedikleri İdari ve Kültürel Değerler: Niğde İli Örneği
Makale Eklenme Tarihi: 26.04.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Adopted by teachers in order to determine the administrative and cultural values survey method was used in this study. Depending on the province of Nigde population of the research center and the teachers working in elementary schools are located in villages and towns. Sample was determined by the sampling method is accessible and working in these schools wishing to participate in the voluntary survey consists of 706 teachers. Substances included in the survey, the feminine and masculine values are considered to be an individualist and collectivist values, values, and uncertainty avoidance on the distribution of power, including the size of the values generated in four dimensions consists of expressions of the judiciary. The scale of the administrative and cultural values adopted by teachers from across the sub-dimensions, and their average values of the scale is examined, "Feminine-Masculine" adopt a value-sized high-level teachers, "individualist-socialist" adopt a value close to the highest level, "Power Distance" and "Uncertainty Avoidance "sizes are adopted in a medium value.
Alternatif Dilde Özet: Öğretmenlerin benimsedikleri idari ve kültürel değerlerin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Niğde İli merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda bulunan ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise bu okullarda görev yapan erişilebilir örnekleme yöntemi ile belirlenen ve araştırmaya gönüllü katılmak isteyen 706 öğretmenden oluşmaktadır. Ankette yer alan maddeler; dişil ve erkeğe ait olduğu düşünülen değerler, bireyci ve toplumcu değerler, gücün dağılımıyla ilgili değerler ve belirsizlik kaçınma boyutunda yer alan değerler olmak üzere dört boyutta oluşturulan yargı ifadelerinden meydana gelmektedir. Öğretmenlerin benimsedikleri idari ve kültürel değerler ölçeğinin alt boyutlarından ve ölçeğin genelinden aldıkları ortalama değerler incelendiğinde; “Dişil-Eril” boyutunda öğretmenlerin yüksek düzeyde bir değer benimsedikleri, “Bireyci-Toplumcu” yüksek düzeye yakın bir değeri benimsedikleri, “Güç Mesafesi” ve “Belirsizlikten Kaçınma” boyutlarında ise orta düzeyde bir değeri benimsedikleri görülmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF