image.jpg

Derginin Adı: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Çalışma Yaşamına Katılımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.05.2014
Okunma Sayısı: 39
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ataerkillik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kadın istihdamı üzerinde etkilerini Tokat İli özelinde incelemek ve ortaya koymaktır. Bununla birlikte Tokat İli’nde kadınların çalışma yaşamına katılım özelliklerinin açıklanması da çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla, Tokat İli ve ilçelerinde tekstil-konfeksiyon ve gıda işletmelerinde ücretli çalışan 298 kadın araştırmaya dâhil edilmiştir. Elde edilen bulgular ataerkil toplumsal yapı, bu yapıya dayalı toplumsal cinsiyet ilişkilerinin getirdiği işbölümü ve bu işbölümünde kadın/erkek rolleri ayrımının kadınların çalışma yaşamına katılımını ve çalışma koşullarını belirleyen önemli temel etkenler olduğu yönündedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF