image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Aday Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Evaluation of The In-Service Training Program for Candidate Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 11.06.2014
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Okullarda eğitimin devamı için farklı zamanlarda öğretmen alımı yapılmaktadır. Göreve yeni başlayan öğretmenler aday öğretmen olarak adlandırılır ve hizmet içi eğitime tabi tutulurlar (MEB Mevzuat Bankası, 2011). Öğretim ilke ve yöntemleri eğitim programı bu hizmet içi eğitimin bir parçasıdır. Gelecek yıllarda organize edilecek benzer programlara girdi oluşturmak üzere bu programın etkinliğinin incelenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı öğretim ilke ve yöntemleri eğitim programını Stufflebeam'in çevre, girdi, süreç ve ürün değerlendirme modelini kullanarak değerlendirmektir. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak programın uygulandığı bir ilçe belirlenmiştir. Nitel ve nicel verilerin toplanmasını gerektiren karma araştırma deseni bu çalışmada kullanılmıştır. Nitel veriler aday öğretmenler, öğretmen ve ilçe milli eğitim bakanlığında programı yürütenler ile yapılan açık uçlu sorulardan oluşan görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşmelere ek olarak, alan notları ve mevcut ve geçmiş programlara ilişkin dokümanlar kullanılmıştır. Nicel veriler ise anketler ve program öncesi ve sonrası yapılan başarı testi aracılığı ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda aday öğretmenlerin çoğunluğu programı yetersiz bulduklarını ve bildikleri teorik bilgilerden çok eğitimcilerin konu hakkındaki sahada sahip oldukları beceri ve deneyimlere ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. İleride yapılacak çalışmalar aday öğretmenlerin beklentileri doğrultusundaki program tasarımlarına odaklanmalıdır.
Alternatif Dilde Özet: In service training is important to improve the quality of the services offered to the recipients. New teachers' lack of knowledge and skills for the teaching and managing tasks has the potential to trigger bigger problems (Ekinci, 2010). In this respect, in-service training can contribute new teachers in the adaptation process (Öztürk ve Sancak, 2007). Gözütok (2007) indicates that in-service training is critical to improve quality of teachers. Teachers are recruited in different times in order to continue providing public education. Newly recruited teachers are called "candidate teachers" and are subjected to the in-service training (MEB Mevzuat Bankası, 2011). Teaching principles and methods is part of the in-service training program. Investigating the effectiveness of this program is important to provide inputs to the similar programs organized in following years. The purpose of this study is to evaluate the program, the teaching principles and methods using context, input, process, and product evaluation model developed by Stufflebeam. The purposeful sampling is used to identify one district that the program is implemented. Four research questions are investigated to achieve the purpose of the study. The mixed research design requiring the acquisition of qualitative and quantitative data is used in the study. Qualitative data included interviews with in-service trainees, the teacher and administrators of the program in the district. Open-ended questions are used in interviews. Besides interviews, field notes and documents including current and past program files are used. Quantitative data are acquired through a survey and the achievement test which is used before and after the program. The results of the study indicated that in-service trainees were expecting to learn experiences of the educator on the subject before the program. However the educator taught the information that in-service trainees had already known from their undergraduate education. The purpose of the program is not stated clearly and all the topics were not covered during the program. Most of the in-service trainees indicated that they found the program inadequate and said that they had already known theoretical information and they needed to learn experiences of the educators in the field on the subject. Future research studies should concentrate on the design of such programs based on the expectancies of in-service trainees.

PDF Formatında İndir

Download PDF